Obecně závazná vyhláška obce CTĚTÍN   č.1 / 2006
o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Ctětín se na svém zasedání dne  14.12.2006 usneslo vydat podle ustanovení § 14, odst 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších platných předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst. 2, písmene i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 


Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

OBEC  CTĚTÍN vybírá tyto místní poplatky:

1.       Poplatek ze psů

2.       Poplatek za užívání veřejného prostranství

3.       Poplatek ze vstupného

 

 

Článek 13

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO - PŘEDMĚT POPLATKU

 

Poplatek ze vstupného se vybírá z vybraného vstupného na kulturní akce komerčního charakteru sníženého o DPH, je-li v ceně vstupného obsaženo.

 

Článek 14

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá, tj. hradí náklady spojené s pořádáním akce.

 

Článek 15

Oznamovací povinnost

 

1.       Poplatník je povinen nejpozději 10 dní před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení.

2.       Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, rodné číslo nebo IČO, bydliště nebo sídlo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3.       Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

 

 

Článek 16

Sazby poplatku

 

Procentní sazba z poplatku je stanovena z úhrnné částky vybraného vstupného a činí pro akce sportovního a kulturního charakteru – taneční zábavy, plesy, diskotéky, estrádní akce - 10%.

 

 

Článek 17

Osvobození

 

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny

a)       akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b)       kulturní akce pořádané sportovními, zájmovými nebo dobrovolnými organizacemi se sídlem ve Ctětíně

 

Článek 18

Splatnost poplatku

 

Poplatek ze vstupného je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce bez vyměření složenkou nebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Ctětíně.

 


Ustanovení společná a závěrečná

 

1.       Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část, může obec zvýšit až na trojnásobek.

2.       Obec, jež poplatek spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.

 

Článek 19

 

1.       Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2.       Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně vyrozuměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 ti let, od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla

 

 

Článek 20

                                                                                                                                                                                                                 

Tato obecně závazná vyhláška obce Ctětín nabývá účinnosti dnem     01.01.2007

 

 

 

 

 

Starosta obce                                                                                              místostarosta