Obecně závazná vyhláška obce CTĚTÍN   č.1 / 2006
o místních poplatcích


 

Zastupitelstvo obce Ctětín se na svém zasedání dne  14.12.2006 usneslo vydat podle ustanovení § 14, odst 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších platných předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst. 2, písmene i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 


Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

OBEC  CTĚTÍN vybírá tyto místní poplatky:

1.       Poplatek ze psů

2.       Poplatek za užívání veřejného prostranství

3.       Poplatek ze vstupného

 

Článek 2
POPLATEK ZE PSŮ
 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Ctětin, včetně místní části Vranov, Strkov, Bratroňov a to ze psů starších 3 měsíců.

   

 

Článek 3

Sazba poplatku
 

Sazba poplatku činí z prvního psa 50,- Kč a z každého dalšího psa 100,- Kč za kalendářní rok.
Poplatek ze psů platí držitel v obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

Při změně trvalého pobytu nebo sídla, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
 

 

Článek 4
Osvobození od poplatku:

 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa:

kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu /§86 z.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů/.
Dále osoba provádějící výcvik psů určených k doprovázení těchto osob, osoba provozující útulek zřízený pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis /lovecký, pokud má příslušné osvědčení/.

Osoby osvobozené od poplatku ze zákona, doloží potřebné doklady ve lhůtě do 31.března, každoročně.

 

 

Článek 5
Ohlašovací povinnost:Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psa do 15ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, na předepsaném tiskopise, v místě trvalého pobytu nebo sídla.
Do 15ti dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. 

 

 


Článek 6
Splatnost poplatku:Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to nejpozději do 30.dubna každého roku.
Pokud poplatková povinnost vznikne během roku, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Článek 7
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

1.       Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění prodejních zařízení, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, skládek při výkopových pracích, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a reklamní akce.

2.       Veřejným prostranstvím jsou v obci podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších platných předpisů - chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. Veřejné prostranství, kde obec vybírá poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, je specifikováno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, kde je přesné označení dle parcelních čísel a místních názvů, s vyznačením na mapě.

3.       Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby , které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1.. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

 

 

Článek 8

Splatnost poplatku


Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství a to za každý započatý den a každý započatý m2 veřejného prostranství do dne, kdy poplatník skončí užívání veřejného prostranství a je uvedeno do původního stavu.
Článek 9
Sazby poplatku ční:

a.       za přechodné umístění stánku, nebo pultu včetně manipulačního prostoru k prodejním účelům a služeb

o        za každý i započatý m2 a každý i započatý 1 den 5,- Kč

o        nebo roční paušál 3.000,-Kč

b.       za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, za všechny atrakce dohromady , včetně obytné maringotky - za každý i započatý den a m2 - 2,-Kč/m2

c.       za prodej zboží z osobního, nákladního vozidla, neb přívěsu

o        za každý i započatý m2 a za každý i započatý 1 den 50,-Kč

d.       skládka stavebního materiálu pro novostavbu, nástavbu či opravu rodinného domku- po dobu stavebního povolení, nebo ohlášení pro občany i firmy – za každý i započatý den 0,50 Kč

e.       jiné zvláštní použití veřejného prostranství – dle článku 7.

o        za každý i započatý m2 a za každý i započatý 1 den - 0,10 Kč

f.za použití veřejného prostranství na skládky

o        za každý i započatý m2 a za každý i započatý 1 den – 1,- Kč 

 

 


Článek 10
Osvobozeni od poplatku jsou

 

a.       krátkodobé skládky do 3 dnů /uhlí, dřevo apod./.

b.       uživatelé prostranství, kteří pořádají akce bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 

 

 

 


Článek 11
Ohlašovací povinnost


 

1.       Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

2.       Ohlašovací povinnost nemusí uživatel hlásit obecnímu úřadu v případě, že zvláštní užívání veřejného prostranství není delší než 3 dny.

3.       V nepředvídaných případech ohlásí poplatník tuto skutečnost obecnímu úřadu nejpozději druhý den po tom, co začal veřejné prostranství užívat.Článek 12
Splatnost poplatku

 

1.       Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství se vybírá počínaje dnem ohlášení, kdy bylo s užíváním započato až do dne, kdy bylo užívání skončeno a použité místo uvedeno do původního stavu.

2.       Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství k prodejním účelům je splatný před zahájením prodeje, hotově na obecním úřadě.

3.       V ostatních případech je poplatek splatný do 15ti dnů po skončení užívání prostranství.

4.       Roční poplatek je splatný každoročně do 30. dubna.

1.      

 

Článek 13

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO - PŘEDMĚT POPLATKU

 

Poplatek ze vstupného se vybírá z vybraného vstupného na kulturní akce komerčního charakteru sníženého o DPH, je-li v ceně vstupného obsaženo.

 

 

Článek 14

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá, tj. hradí náklady spojené s pořádáním akce.

 

Článek 15

Oznamovací povinnost

 

1.       Poplatník je povinen nejpozději 10 dní před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení.

2.       Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, rodné číslo nebo IČO, bydliště nebo sídlo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3.       Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

 

 

Článek 16

Sazby poplatku

 

Procentní sazba z poplatku je stanovena z úhrnné částky vybraného vstupného a činí pro akce sportovního a kulturního charakteru – taneční zábavy, plesy, diskotéky, estrádní akce - 10%.

 

 

Článek 17

Osvobození

 

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny

a)       akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b)       kulturní akce pořádané sportovními, zájmovými nebo dobrovolnými organizacemi se sídlem ve Ctětíně

 

Článek 18

Splatnost poplatku

 

Poplatek ze vstupného je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce bez vyměření složenkou nebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Ctětíně.

 


Ustanovení společná a závěrečná

 

2.       Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část, může obec zvýšit až na trojnásobek.

3.       Obec, jež poplatek spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.

 

Článek 19

 

1.       Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2.       Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně vyrozuměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 ti let, od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla

 

 

Článek 20       

                                                                                                                                                                                                                 

Tato obecně závazná vyhláška obce Ctětín nabývá účinnosti dnem     01.01.2007

 

 

 

 

 

Starosta obce                                                                                              místostarosta