Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Ctětín tuto „Výroční zprávu za rok 2013“.

a)

počet písemně podaných žádostí o informace

0

b)

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

d)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

e)

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:

0

f)

poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

g)

počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

h)

další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

 

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. V platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím kamenné úřední desky v obci a jinými způsoby.

Výroční zpráva bude zveřejněna na kamenné úřední desce obecního úřadu.

 

 

Ve Ctětíně  dne 29. 5. 2015                                                                            

                                                                                                         Jiří Bakeš

                                                                                                              starosta

 

Vyvěšeno: 30. 5. 2015

 

Sejmuto:  16. 6. 2015