Zápis ze zasedání ZO Ctětín

konané dne 21.6.2012 v 18 hod v OÚ Ctětín

 

Přítomni:             Tomek, Bakeš, Záplata, Holub, Švejda

Program:             Hospodaření obce k 31.5.2012

                               Výsledky přezkoumání hospodaření

                               Rozpočtové opatření

                               Schválení vyhlášek OÚ

                               Dotace kanalizace (projekt) obec Ctětín

                               Dotace komunikace osada Vranov

                               Výběrové řízení vodovod Bratroňov – Kvítek

                               Územní plán (podpis dohody)

 

Kontrola zápisu: Holub, Záplata

 

Schůze zahájena v 17:00 starostou obce seznámením s programem, tento byl schválen beze změn.

 

1)      ZO byli seznámeni s hospodařením obce k 31.5.2012, příjmy 1.006.473 Kč, výdaje 703.874 Kč. Úplný výpis hospodaření viz. příloha č. 1

2)      ZO dále projednali závěrečný účet za rok 2011, tento byl schválen bez výhrad a to 5 hlasy. Závěrečný účet viz. příloha 2. Přezkoumání hospodaření obce Ctětín za rok 2011 provedené pracovnicemi KÚ Pardubice proběhlo bez výhrad.

3)      Dále ZO schválili rozpočtové opatření č. 1, které se týká na straně příjmů dotace na projekt kanalizace 250.000 Kč, dotace cesty 100.000 Kč, příjmy loterie 5.000 Kč a nájem KD 10.000 Kč a na straně výdajů školení 1.000 Kč, daň z převodu 200 Kč. Schváleno 5 hlasy viz příloha č. 3.

4)      ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za komunální odpad. Dále pak vyhlášku  č.2/2012 o místních poplatcích. Schváleno 5 hlasy.

5)      ZO pověřuje starostu obce p. Tomka podpisem smlouvy s firmou, která zhotoví projekt na kanalizaci v obci Ctětín. Schváleno 5 hlasy.

6)      ZO pověřuje starostu obce p. Tomka podpisem smlouvy na dotaci opravy komunikací v osadě Vranov. Schváleno 5 hlasy.

7)      ZO pověřuje starostu obce p. Tomka podpisem smlouvy se SZIF na dotaci vodovodu Bratroňov – Kvítek. Schváleno 5 hlasy.

8)      ZO pověřuje starostu obce p. Tomka podpisem smlouvy s firmou, která provede(zajistí) výběrové řízení na vybudování vodovodu Bratroňov – Kvítek. Schváleno 5 hlasy.

9)      ZO pověřuje starostu obce p. Tomka podpisem dohody s vybranou firmou na zpracování územního plánu obce Ctětín. Schváleno 5 hlasy.

 

 

 

Zapsal:                                                        Ověřil: