Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 22.7.2010

V 18 hod. v OD ve Ctětíně.

Přítomni: Tomek Miloš, Bakeš Jiří,  Bakeš David, Bakeš Vlastimil, Meduna           

                   Vlastimil, Růžičková Iveta.   Hosté  5

Program:  Zahájení – doplnění programu , hospodaření obce Ctětín30.6.2010

                    Rozpočtové opatření, vodovod Bratroňov- Kvítek

                    Petice – skládka Nasavrky , různé.

 

Jednání bylo zahájeno přivítáním přítomných a starosta obce seznámil účastníky s programem jednání, který doplněn nebyl.

ZO následně projednalo hospodaření obce k 30.6.2010,které bylo schváleno. Podrobný seznam všech položek příjmů a výdajů je přílohou k zápisu č.1. Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.2. Zastupitelé rozpočtové opatření schválili.

Velkou část jednání zabrala situace okolo vodovodu na Bratroňov. Obec má územní rozhodnutí a projekt na tuto stavbu, ale v žádném případě nezvládne tuto akci bez dotace.Situace byla příznivá do chvíle než vláda zastavila veškeré dotační tituly na rok 2010. Z diskuze přítoných vzešly dva návrhy, vybudovat vodovod na okraj Bratroňovavlatních zdrojů a úvěru a počkat na vyhlášení dotačních titulů na vodovod . Starosta připustil i možnost připět občanům Bratroňova a Kvítku na prohloubení studní vrty. Z diskuze zvítězil názor, že zadlužení obce a nedokončení vodovodu ani pro Bratroňov a nejisté je i provedení vrtů a tak ZO Ctětín rozhodlo počkat na vyhlášení dotačních titulů a pokusit se získat dotaci.

Následovalo projednání petice občanů obce Ctětín která se týká plánovaného navýšení a rozšíření skládky komunálního odpadu skládky v Nasavrkách. V diskusi zazněly připomínky, že původně měla skládka sloužit okolním obcím, dnes se na skládku vozí odpad z daleka; dále pak při navýšení skládky jak je navrženo zamoří skládka okolí drobnými předměty (při větru) a zápachem, který je cítit již nyní. Zástupci osady Kvítek upozornili na skutečnost, že po rozšíření skládky může dojít ke zněčištění spodních pramenů, které v těchto místech zásobují studny na Kvítku. Po projednání a následném hlasování většinou hlasů rozhodlo ZO Ctětín,  že připomínky občanů jsou oprávněné a nesouhlasí s navýšením a rozšířením skládky komunálního odpadu v Nasavrkách .

V bodu různé schválilo ZO bezúročnou půjčku ve výši 30.000,- Kč pro Michka Pavla. Půjčka bude použita na opravu kolny, která byla zničena požárem.

ZO dále schválilo vysázení 10 ks tůjek u kontejneru na odpad ve Vranově a 2 ks u kapličky ve Ctětíně.

 

Další připomínky nebyly a jednání skončeno v 21.hod.