Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ctětín konaného dne

13.5.2010v 17 hod.v obec. domě ve Ctětíně.

Přítomni: Tomek Miloš,Bakeš Jiří,Bakeš David,Holec Radek,

                  Růžičková Iveta, Meduna Vlastimil. Jako hosté 3

Program: Zahájení – doplnění programu

                 Hospodaření obce k 30.4.2010

                 Schválení závěrečného účtu obce Ctětín za rok 2009

                 Rozpočtové opatření č.1

                 Vodovod Bratroňov- Kvítek

                 Různé

Jednání zahájil starosta obce . Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Program doplněn nebyl.

Účetní obce seznámila zastupitelstvo s hospodařením obce Ctětín k 30.4.2010.

K tomuto datu měla obec příjem 846461 tis. Výdaje činily 441896 tis.Veškeré

položky hospodaření jsou přílohou k zápisu č.1.

V dalším bdu ZO C tětín projednalo a schválilo závěrečný účet obce Ctětín za rok

2009. Příjem obce činil 2 566,97 tis. a výdaje činily 2 181,22 tis.Projednání  závěrečného účtu se uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením a to bez

výhrad.Kompletní tabulky příjmů a výdajů s procentním s procentním zpracováním jsou přílohou k zápisu č.2.

Dále účetní obce seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č.1. ( jedná se o položky,které obec před schválením rozpočtu na rok 2010 neznala např. dotace na volby,náklady na některé školy atd.) ZO následně rozpočtovou změnu schválilo. Rozpočtové opatření č.1 je přílohou k zápisu č.3.

V dalším bodu seznámil starosta se situací vodovodu Bratroňov –Kvítek. Je vydáno stavební povolení a v současné době se obec snaží získat dotaci.

Jednání probíhají, ale v současné nedobré finanční situaci se zatím dotace získat

nepodařilo. ZO se opět k tomuto bodu vrátí na začátku července 2010.

Obec v rámci plnění programu obnovy obce zahájila práce na odbahnění rybníka  v \Bratroňově. Rybník je vypuštěn a po zpracování rozboru nánosu bude rozhodnuto o místu vyvežení zmíněného nánosu. Na tuto akci získala obec

od Krajského úřadu dotaci 120 tis. z programu Obnova venkova.

Starosta obce informoval ZO Ctětín o nástupu do zaměstnání u obce na poloviční  úvazek Jaroslava Holuba. Nastupuje ve spolupráci s úřadem práce Chrudim, který se bude podílem téměř na všech výdajích jmenovaného.

Stále velkou starost dělá obci situace na úseku komunálního odpadu. U jednotlivých osad obec zřídí uložiště , kam občané budou vyvážet odpad, který

v žádném případě nepatří do kontejnerů.( na př. větve,tráva,odpad ze zahrádek)

Na závěr projednalo ZO prodej zaploceného obecního pozemku v Bratroňově.

ZO žádost, tak, jak byla podána neschválilo.

Další připomínky nebyly a jednání ZO skončeno ve 21,45 hod.