Zápis z veřejného zasedání ZO Ctětín konaného dne17.12.2009 v 17 hod. v OD ve Ctětíně.

Přítomni : Tomek Miloš, Bakeš Jiří, Meduna Vlastimil,RůžičkováIveta

Omluven: Holec Radek  služebně vzdálen,Bakeš David nemocen

Program: Zahájení

                  Hospodaření obce k 30.11.2009

                  Inventarizace k 31.12.2009

                  Vodovod Bratroňov – Kvítek

                  Různé

Starosta seznámil přítomné s programem jednání , který doplněn nebyl.

ZO projednalo hospodaření obce k 30.11.2009 .Po projednání jednotlivých položek bylo hospodaření schváleno. Podrobný seznam příjmů a výdajů je

přílohou k zápisu č.1.

Dále ZO Ctětín rozhodlo,že obec bude v počátku roku 2010 hospodařit v

rozpočtovém provizoriu.

V dalším bodu jednání byla projednána inventarizace obce Ctětín k 31.12.2009.

Starosta informoval poslance o stavu příprav vodovodu Bratroňov – Kvítek.

Obec obdržela stavební povolení ,které po vyvěšení na úřední desce po době 30

dnů nabyde právní moci. Obecní úřad se v průběhu prvního pololetí 2010 bude

snažit zajistit dotaci . Ze svých prostředků obec není schopna celý projekt zajistit.

Dále ZO schválilo,že pohledávky obce starší 3 let budou v účetnictví přeřazeny

do podrozvodné evidence.

ZO jednalo opětovně o velmi špatném stavu na úseku komunálního odpadu.

Množství ,cena za uložení a dopravu neustále jsou navyšovány a obec ke konci

listopadu 2009 zaplatila za kom. odpad 300 tis. Kč a za celý rok vybere na

poplatcích 120.tis Kč. Obec je nucena výrazně komunální odpad dotovat z vlastních prostředků. Poslanci schválili poplatek na rok 2010 – 400 Kč za občana trvale hlášeného v obci a 500 Kč za nemovitost určenou k rekreaci.

V bodu různé schválilo ZO nákup stolů a židlí do KD, které jsou původní a ve

špatném stavu do výše 50 tis. Kč.

 

Další připomínky nebyly a jednání skončeno ve 20 hod.