Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ctětín konané 22.10.2009 v 17.hod.v obec. domě ve Ctětíně.

Přítomni: Tomek Miloš, Bakeš David, Holec Radek, Meduna Vlastimil, Růžičková Iveta

Omluven : Bakeš Vlastimil – služebně mimo domov

Program: Zahájení – doplnění programu

                   Hospodaření obce k 30.9.2009

                   Rozpočtové opatření

                   Pronájem obecního pozemku

                   Místní komunikace Bratroňov –Kvítek

                   Různé

Jednání bylo zahájeno schválením programu schůze. Program byl doplněn –stav komunikace

Bratroňov-Kvítek.

Dále zastupitelé projednali hospodaření obce Ctětín k 30.9.2009 . Po projednání správy účetní

obce po jednotlivých položkách bylo hospodaření obce schváleno. Příjem činil 2 020 397 Kč a

výdaje 1 852 954 Kč. Podrobná správa o hospodaření obce je přílohou č.1 k zápisu.

V dalším bodu schválili zastupitelé rozpočtové opatření , jehož podrobné znění je přílohou č.2

zápisu.

Zastupitelé jednali o pronájmu obecního pozemku. Rozhodli, že obecní úřad pozemek zveřejní

na úřední desce a ZO rozhodne o nájemci na základě podaných žádostí.

Zastupitelé z Bratroňova upozornili na špatný stav komunikace Bratroňov- Kvítek. Tato silnice

bude ještě v tomto roce opravena ( v první polovině listopadu )

Na pořadu jednání byla situace vodovodu na Bratroňov. V současné době bylo vydáno stavební povolení . V průběhu prvního pololetí 2010 se bude snažit OÚ získat dotaci. Následně

se sejde ZO a bude s ohledem na nové skutečnosti dále jednat o této akci.

ZO Ctětín se dále zabývalo neúnosným stavem na úseku komunálního odpadu. Lidé stále více

vozí do kontejnerů odpad, který tam nepatří( odpad ze zahrádek,větve , tráva atd.)

Obec zaplatí za rok 320 tis. za komunální odpad a vybere 120 tis. Toto se obecní úřad pokusí

změnit a vyčlení dle možností u jednotlivých osad místo na uložení odpadu, který v žádném

případě nepatří do kontejneru( odpad ze zahrádek,větve,tráva atd.)

Obec v roce 2010 provede v rámci projektu „Obnova venkova“ odbahnění rybníka v Bratroňově.

 

Další připomínky nebyly a jednání skončeno v 19.30 hod.

                                                                                                          Zapsal  Meduna .V.