Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ctětín konané dne

18.6.2009 v 18 hod v budově OÚ.

 

Přítomni: Tomek Miloš,Bakeš Jiří, Bakeš David, Bakeš Vlastimil,

                Meduna Vlastimil, Růžičková Iveta , omluven Holec R.

 

Program: Zahájení – schválení programu

                Schválení kontroly hospodaření a výkonu státní správy

                Hospodaření obce k 31.5.2009

                Rozpočtové změny č.1,2.

                Informace ke stavbě vodovodu Bratroňov – Kvítek

                Různé

Jednání zahájil starosta obce.Seznámil přítomné s programem, který doplněn nebyl.

Starosta dále seznámil zastupitele s kontrolou hospodaření a výkonu státní správy,

kterou provedl úřad Pardubického kraje. Žádná závada zjištěna nebyla a tak nebyla

uložena žádná nápravná opatření.

 

ZO Ctětín následně projednalo a schválilo hospodaření obce k 31.5.2006. Dále byly

projednány a schváleny rozpočtové změny č. 1,2. Veškeré písemné materiály jsou

přílohou k zápisu.

 

Starosta informoval zastupitele o současném stavu na úseku vodovodu Bratroňov-

Kvítek. Je schválen projekt stavby a bude požádáno o stavební povolení.

 

Obec nemá zájem o pozemek ve vlastnictví státu pod chatou pana Hajného v osadě

Bratroňov . ZO Ctětín dále schválilo převedení pozemku ve vlastnictví státu na obec

Ctětín . Jedná se o parcelu č. 991 v Bratroňově.

 

ZO ukládá obecnímu úřadu zajistit vypracování manipulačních řádů na obecní

rybníky ( mimo rybník Kvítek)

 

Starosta informoval přítomné zastupitele o následné opravě místních komunikací v

osadě Ctětínek. ZO pověřilo Bakeše Vlastimila zajištěním vyspravení komunikace

Bratroňov- Kvítek.

 

V posledním bodu byli zastupitelé informováni o současném stavu projektu Czech-

Point. Na tento projekt bude požádáno o dotaci.

 

Další připomínky nebyly a jednání zastupitelstva skončeno v 19.30 hod.