Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ctětín konaného dne

26.2.2009 v 17.hod.v budově OÚ.

 

Přítomni : Tomek Miloš, Bakeš Jiří, Bakeš Vlastimil, Bakeš David, Holec Radek,

                  Meduna Vlastimil, Růžičková Iveta.

Dále       : účetní obce Kudláčková Marta

 

Program: Zahájení , hospodaření obce za rok 2008

                Schválení rozpočtu na rok 2009, zavedení Ček-poind na obce, různé.

 

Jednání zahájil starosta obce. Přivítal přítomné a seznámil zastupitele s programem

Jednání. Program byl schválen bez doplnění.

Ve druhém bodu bylo projednáno hospodaření obce Ctětín za rok 2008. Účetní obce

seznámila všechny přítomné s jednotlivými položkami hospodaření. Na hospodaření

obce se kladně v roce 2008 podílela skutečnost, že obci byly vyplaceny dividendy za

vodovod v částce 534 tis. a příjem z obecního lesa, kde došlo ke kalamitám a následné

těžbě. Hospodaření obce k 31.12.2008 tak skončilo v plusu. Po projednání ZO Ctětín

hospodaření za rok 2008 schválilo. Veškeré položky hospodaření jsou přílohou č.1 k

zápisu.

 

V dalším bodu jednání seznámil starosta obce zastupitele s rozpočtem obce na rok

2009. Při projednávání rozpočtu byla na rok 2009 byla vznesena podmínka, že ZO

obce, již dříve rozhodlo,že akcí č.1 na rok 2009 bude stavba vodovodu na Bratroňov.

Na tuto akci je, již   zpracováno územní rozhodnutí a projekt.Obec se snaží na tuto akci získat dotaci. Zastupitelé většinou hlasů rozhodli, že pokud se nepodaří dotaci

získat, zahájí obec stavbu vodovodu na etapy za svých prostředků.

 

V bodu různé informoval starosta obce o povinnosti obcí zavedení Czech-pointu na

každé obci.   

 

ZO souhlasí a pověřuje starostu s uzavřením smlouvy mezi obcí a Nasavrky. Jedná se

o úhradu nákladů za děti z obce, kteří dochází do ZDŠ v Nasavrkách a za poskytování

sociální péče potřebným občanům obce Ctětín.

ZO Ctětín souhlasí a pověřuje starostu s uzavřením smlouvy mezi obcí a Pozemkov.

fondem ČR. Malá část vodovodu povede přes pozemek ve vlastnictví státu.

 

Další připomínky nebyly a jednání skončeno v 19.15 hod.