Zápis z veřejného jednání Zastupitelstva obce Ctětín konaného18.12.2008 v 17.hod.v budově OÚ Ctětín.

 

Přítomni: Tomek Miloš, Bakeš Jiří, Bakeš David, Meduna Vlastimil

                 Holec Radek, Růžičková Iveta.     Hosté 1

Omluven  : Bakeš Vlastimil –nemocen

Ověřovatel: Bakeš David , Holec Radek

Program :  Zahájení – schválení programu

                  Hospodaření obce k 20.11.2008

                  Příprava rozpočtu na rok 2009

                  Hospodaření obce v obecním lese

                  Různé

Jednání zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání.

Ten byl následně bez doplnění schválen.

 

Ve druhém bodu bylo projednáno hospodaření obce k 30.11.2008.Účetní

Obce seznámila všechny přítomné s jednotlivými položkami. Dále vysvětlila

dotazy poslanců týkající se hospodaření. Úplný seznam hospodaření obce k

30.11.2008 je přílohou k zápisu č1. Informace týkající se hospodaření obce

je možné mimo jiné i na OÚ při úředních hodinách.

 

V dalším bodu bylo projednáno hospodaření v obecním lese. Na tomto úseku

došlo k navýšení rozpočtu, které bylo zapříčiněno větrnými bouřemi a následným zpracováním spadlých stromů. Příjem z prodeje dřeva 547442 Kč,

náklady na těžbu 200 249.Kompletní seznam hospodaření v obecním lese je

přílohou k zápisu č.2.

 

Největší část jednání ZO byla zaměřena na přípravu rozpočtu na rok 2009.

Jako hlavní akcí byla stanovena stavba vodovodu Bratroňov,Kvítek. Překážkou zde je malý počet trvale hlášených občanů –Bratroňov Kvítek 68

Při zajištění dotací je zákonem stanoveno 100 obyv.trvale hlášených.

 

Dále poslanci za jedn. osady navrhli akce potřebné v jednotlivých částech

obce. Zde však bude hrát rozhodující úlohu stav  finančních prostředků a je

víc jak pravděpodobné, že některé akce budou přesunuty na příští rok.

Vranov – Oprava kapličky,oprava místních komunikací,,1x světlo veřejné

osvětlení. Ctětínek – oprava místní komunikace,

Ctětín –dokončit zatrubkování  kanalizace a to ve třech částích obce

Bratroňov – Kvítek : oprava křížku . oprava místní komunikace Bratroňov

Kvítek,rybník Bratroňov .

 

Po tomto bodu schválilo ZO Ctětín rozpočtové provizorium s tím , že rozpočet

Obce na rok 2009 bude schválen v průběhu února 2009.

 

Poslanci souhlasí s schvalují změnu v likvidaci tříděného odpadu , Tuto činnost bude nově zajišťovat AVE Čáslav stř. Nasavrky.

Uzavřít písemně dohodu s panem Pecinou. Dohoda se týká příjezdové cesty

k rybníku Kvítek.

ZO Ctětín ukládá účetní obce vymáhání pohledávek a to všemi zákonnými

prostředky  ( platební příkaz , exekuční příkaz)

ZO schvaluje zrušení doplatku za kom. odpad ( Bratroňov úmrtí)

ZO Ctětín rozhodlo o odstranění stromků rostoucích  na obecním pozemku

v osadě Vranov před čp. 49 .Zajistí starosta, Růžičková I.

 

V posledním bodu projednalo ZO Ctětín žádost pana Mukařovského ,která

se týkala pronájmu rybníka na Kvítku. ZO žádost zamítlo a ponechalo

rybník v nájmu již dříve stanoveného nájemce a to Bakeše Davida.

 

 

Jednání skončeno v 19.30 hod.