Zápis z veřejné schůze Zastupitelstva obce Ctětín konaného

dne 15.10.2008 v 17.hod. v obecním domě ve Ctětíně.

 

Přítomni : Tomek Miloš, Bakeš Jiří, Iveta Růžičková, Meduna Vlastimil,

                  Holec Radek.

Omluveni: Vlastimil a David Bakeš ověřovatel: Bakeš Jiří, Iveta Růžičková.

Program: Zahájení

                Hospodaření obce k 31.9.2008

                Informace k vodovodu Bratroňov – Kvítek

                Rozpočtové opatření č. 2

                Rybník Vranov – ukončení nájmu

                Různé

Jednání bylo zahájeno přivítáním všech přítomných . Program jednání byl

schválen  bez doplnění.

 

V prvním bodu bylo projednáno hospodaření obce k 31.9.2008. Po projednání

bylo hospodaření schváleno. Podrobný seznam všech příjmových a výdajových položek je příloha k zápisu č.1.

 

S informacemi týkající se vodovodu Bratroňov – Kvítek seznámil přítomné

starosta obce. Na tuto akci bylo vydáno územní rozhodnutí a byl zpracován

projekt hlavního vodovodního vedení.Pokud se podaří zajistit potřebné

finanční prostředky ,akce bude připravena k zahájení v roce 2009.

 

Dále ZO Ctětín na základě opětovných žádostí občanů Vranova rozhodlo

ukončit smlouvu o nájmu horního rybníka ve Vranově mezi obcí Ctětín a

rybáři z Mířetic.Starosta projedná vše potřebné , aby po vzájemné dohodě

mohl být nájem ukončen k 30.4.2009.

 

V bodu různé byly projednány připomínky poslanců.

Kabely elektrického vedení, které jsou vedeny příkopem ve Vranově tak

mělko, že by mohlo dojít k úrazu – zajistí starosta

Překop místní části Vranov ,který zachycuje dešťovou vodu neplní svoji funkci,jak by měl . Bude vyhodnoceno na místě.Projednat s panem Pecinou

náležitosti týkající se cesty k rybníku na Kvítku. Zajistí místostarosta

 

Jednání skončeno v 19,15 hod.