Zápis z veřejného zasedání ZO Ctětín konaného dne 7.5.2008 v 18 hod. v budově

OÚ ve Ctětíně.

Přítomni: Tomek Miloš, Bakeš Jiří, Bakeš Vlastimil, Bakeš David, Holec Radek,

                 Růžičková Iveta,Meduna Vlastimil.

Hosté:       2

Program :  Zahájení –doplnění programu

                  Hospodaření obce k 31.3.2008

                  Příprava územního rozhodnutí vodovod – Bratroňov

                  Seznámení ZO Ctětín se žádostí – stavba větrné elektrárny

                  Různé

Ověřovatelé : Bakeš Jiří , Bakeš Vlastimil

 

Poslanci byli seznámeni s programem jednání. Program byl schválen bez doplnění.

Starosta obce seznámil poslance s hospodařením obce k 31.3.2008. Po následující

rozpravě bylo hospodaření obce za I. čtvrtletí schváleno. Jednotlivé položky příjmové

i výdajové jsou přílohou č.1 k zápisu z jednání a jsou k nahlednutí v úřední hodiny

na OÚ .

 

V dalším bodu seznámil starosta zastupitele s žádostí vlastníka části poz parcely u

Vranova se záměrem vybudovat zde větrnou elektrárnu. Zastupitelé souhlasí s realizací

 měření potřebných k podání žádosti o stavební povolení. K vydání stavebního povolení požadují zastupitelé vyjádření  většiny občanů obce .

 

V posledním bodu jednání se ZO Ctětín zabývalo dokončením,již dříve schváleného

prodeje části obecního pozemku u nemovitosti pana Schejbala . Až po tomto prodeji

je možné nemovitost oplotit a částečně chránit nemovitost proti případným zlodějům.

Hranice pozemku byla zastupiteli upřesněna na místě a částka za prodej byla stanovena

ve výši 30 Kč za 1 m2.

 

Dále ZO Ctětín schválilo žádost Bakeše Vlastimila ml. o půjčku menší části hotovosti,

na zvelebení bytu v Bratroňově. Půjčka musí být splacena do konce listopadu 2008.

ZO rozhodlo,že termín splátky nebude možné prodloužit a za případný každý den

prodlení zaplatí žadatel navýšení 50 Kč.

 

Další připomínky nebyly a jednání skončeno ve 20.15 hod.

 

 

       

                                                                                      Zapsal: