Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ctětín ze dne 28.2.2008

Od 17.hod. v bodově OÚ.

 

Přítomni : Tomek Miloš,Bakeš Jiří,Bakeš Vlastimil,Holec Radek,

                  Růžičková Iveta, Meduna Vlastimil.

Omluven : Bakeš David

 

Program :  Zahájení-doplnění programu

                  Projednání a schválení hospodaření obce za rok 2007

                  Projednání kontroly na úseku hospodaření obce a výkonu

                  státní správy za rok 2007.

                  Schválení rozpočtu obce Ctětín na rok 2008

                  Různé

 

Jednání zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem. Program byl schválen

bez doplnění.

V dalším bodu vystoupila účetní obce a podrobně seznámila přítomné s výsledky

hospodaření obce za rok 2007. Celkový příjem činil 2 487 257 Kč a výdaje 2 372 299Kč.

Hospodaření obce vykazuje za rok 2007 přebytek 114 958 Kč.Poslanci po projednání

hospodaření za rok 2007 schválili. Jednotlivé položky příjmů a výdajů jsou přílohou

č.1  zápisu. S hospodařením obce je možné se seznámit na úřední desce , nebo na OÚ

v úřední hodiny v úterý od 17 hod.

 

V dalším bodu projednali zastupitelé zprávu kontrolního orgánu na úseku hospodaření

a výkonu státní správy. Kontrolu provedl Krajský úřad Pardubického kraje.Kontrolní

oddělení nezjistilo žádnou závadu a tak poslanci mohli schválit správu bez uložení

nápravních opatření.

 

V dalším bodu byl projednán rozpočet obce Ctětín na rok 2008.Ten byl sestaven takto:

příjmové položky 2 832 200 Kč a výdaje 2 403 400 Kč. Ve výdajích byla ponechána

rezerva na nutné nepředvídané finanční potřeby. Po rozpravě, která následovala byl

rozpočet na rok 2008 schválen.

 

Následoval poslední bod jednání a to různé. V tomto bodu ZO Ctětín rozhodlo,že ve

zkušební době jednoho roku bude správce obecních lesů vykonávat starosta obce a po

tuto dobu mu bude navýšena měsíční odměna o 2000 Kč. ZO dále schválilo změnu v

jednacím řádu zastupitelstva, která se týká bodu ohlášení konání veřejného zasedání.

Na místo 7 dnů je nově dnů 10. Dále ZO schválilo zařazení na program jednání

zastupitelstva zápisy z výborů Kontrolního a Finančního ZO ukládá starostovi obce

projednání poplatků za komunální odpad na OÚ v Nasavrkách za občany a nemovitosti

které na Kvítku patří pod OÚ Nasavrky.

Zastupitelé dále upozornili na nedobrou situaci v obci při konání tanečních zábav v

KD ve Ctětíně a po jejich skončení. Dále rozhodli,aby klíče od KD a bývalého Včelína

byly po ukončení úklidu uloženy na OÚ Ctětín pro potřeby dalšího vypůjčitele.Dále ZO

Ctětín ukládá OÚ zajistit a provést kontrolu pronajatých obecních pozemků (dodržování

smlouvy a pořádku) a zajistit nátěr stojanů veřejného osvětlení. Poslanci v závěru jednání schválili,že začátek jednání ZO se od dubna posune na 18 hod.

 

Další připomínky nebyly a jednání skončeno v 19.45 hod.

 

 

 

 

 

                                                                      Zapsal :