Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ctětín

ze dne 18.12.2007.

 

Přítomni: Tomek Miloš ,Bakeš Jiří, Bakeš David, Bakeš Vlast.

                 Meduna Vlastimil, Růžičková Iveta.

Omluven: Holec Radek – Služebně vzdálen

 

Program: Zahájení- schválení ( doplnění ) programu

                Návrh rozpočtu obce na rok 2008

                Prodej části obec. pozemku ( 975/35) ve Vranově

                Změna poplatků za komunální odpad -2008

                Různé

 

Jednání zahájil starosta obce ,program jednání doplněn nebyl. V úvodu byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání a bylo konstatováno jejich splnění.

 

Dále následovala rozprava k sestavení rozpočtu na rok 2008. Poslanci se shodli

a schválili, že obec Ctětín bude v počátku roku 2008 hospodařit v rozpočtovém

provizoriu. To znamená, že bude platit faktury ,kde by hrozilo penále a nebude

zahájena žádná investiční akce.Rozpočet na rok 2008 bude schválen v průběhu měsíce

února 2008.

 

Dále poslanci projednali a schválili změnu ve vyhlášce obce týkající se komunálního

odpadu v odstavci poplatků. Každý trvale hlášený občan v obci Ctětín zaplatí 340 Kč.

Za každou chalupu , chatu ( určenou k rekreaci) zaplatí majitel ( vlastník) 490 Kč.

za rok 2008. Jinak se vyhláška nemění.

 

Zastupitelstvo obce Ctětín schválilo žádost manželů Tlapákových a Radových, která

se týkala prodeje části obecní parcely 975/35. Prodávaný pozemek (tzv. vydržený) je

mnoho let oplocen a užíván žadateli. Cena pozemku na rok 2007 byla schválena ZO

10 Kč za 1 m2. ZO Ctětín konstatovalo, že místní komunikace je v tomto místě poměrně úzká a s prodejem souhlasí s podmínkou, že nabyvatel si nebude stěžovat na

případné navýšení sněhu na jeho plot při zimním pluhování.

 

V bodu různé informoval starosta obce o ukončení pracovního poměru hajné k 31.12

2007 a to na její žádost.

 

Další připomínky nebyly a jednání skončeno v 19.30 hod.

                                                                                           Zapsal :Meduna Vlastimil