Zápis z veřejného Zasedání zastupitelstva obce Ctětín konaného dne

18.10.2007 v 17. hod. v budově OÚ.

 

Přítomni: Tomek Miloš, Bakeš Jiří, Bakeš Vlastimil, Bakeš David,

                 Holec Radek, Růžičková Iveta, Meduna Vlastimil.

Hosté    :   Nekvapil

 

Program :  Zahájení ,schválení

                  Rozpočtová změna k 8.10.2007( č.3)

                  Hospodaření obce Ctětín do 30.9.2007

                  Změna ve vyhlášce obce Ctětín –místní poplatky

                  Vodovod Bratroňov , Kvítek – informace

                  Různé

 

Jednání bylo zahájeno přivítáním přítomných. Program byl doplněn v bodu různé a následně schválen.

 

Ve druhém a třetím bodu vystoupila účetní obce. Seznámila poslance s rozpočtovým  

opatřením č.3. Jedná se položky o kterých se nevědělo při sestavování rozpočtu.Písemné

znění rozpočtového opatření je přílohou k zápisu č.1

 

Dále účetní obce seznámila poslance s hospodařením obce k 30.9.2007. V zápise uvádíme

nejvyšší položky:

Příjmy : daně FÚ Chrudim                                                                       1 267 658,-

              poplatky vybrané za komunál. odpad od občanů                          113 768,-

              dotace od KÚ Pardubice                                                                126 958,-

              příjem z obec. lesů                                                                          354 435,-

Výdaje :lesní práce , pěstební činnost                                                          149 112,-

             oprava rybníka                                                                                352 683,-

              poplatky obcím za děti ZDŠ , MŠ                                                   196 894,-

             svoz  a uložení komunál. odpadu  k 30.9.2007                                226 867,-              

 

Seznam všech položek je přílohou k zápisu č.2

 

V dalším bodu byla projednána změna vyhlášky o místních poplatcích. Jedná se o změnu

jednoho odstavce vyhlášky o místních poplatcích a doplnění správných údajů a §.

 

Obecní úřad Ctětín zahájil přípravné práce potřebné k vybudování vodovodu Bratroňov,

Kvítek. Nejdříve musí být zpracován projekt. Dále je nutné se pokusit získat dotaci v

částce 3 – 4 mil. Kč. Obec nemá potřebné peníze na financování celé náročné stavby.

 

Zastupitelé obce Ctětín schválili, že o zajištění potřebné dotace požádá obec organizaci,

která se touto činností zabývá. Poslanci schválili poskytnutí zálohy pro tuto organizaci

ve výši 20 tis. Kč.

 

V posledním bodu různé byly vznešeny některé požadavky z řad poslanců.

 

Oprava veřejného osvětlení na Ctětínku

Připravit potřebné doklady pro činnost Kontrolního výboru obce.

Provést svoz nebezpečného odpadu v pořadí II v měsíci listopad.

Zajistit opravu hráze a cesty u rybníka na Kvítku

Informovat občany Bratroňova a Kvítku na vývěsní ploše ,informace budou zaměřeny

na případnou stavbu vodovodu. ( pokud se získá dotace)

 

Další připomínky nebyly a jednání skončilo ve 20 , 15 hod.

 

 

 

 

                                                                             Zapsal :