Zápis z jednání ZO Ctětín konaného dne 24.7.2007

v 17. hod. v kanceláři OÚ ve Ctětíně.

 

Přítomni : Tomek Miloš, Bakeš Jiří, Růžičková Iveta, Holec Radek,

                 Bakeš David, Meduna Vlastimil – účetní Kudláčková M.

Omluven: Bakeš Vlastimil

 

Program:  Zahájení-schválení programu

                 Úkoly z minulé schůze ZO Ctětín

                 Hospodaření obce za I.pol. 2007

                 Rozpočtové změny

                 Různé

 

Jednání začalo schválením programu schůze. Navržený program doplněn nebyl.

Poslanci dále projednali uložené úkoly z minulého jednání ZO a konstatovali,že

úkoly byly splněny.

 

Ve druhém bodu vystoupila se svou zprávou účetní obce. Zpráva se týkala

hospodaření obce za I. pol. 2007. Příjmy činily celkem 1 612 079 Kč. výdaje

pak 1 569 185 Kč. Veškeré položky jsou uvedeny na příloze k zápisu.

 

Poslanci obce Ctětín projednali a schválili rozpočtové změny č. 2. Jedná se

hlavně o opravu kontejnerů na kom. odpad , která nebyla v rozpočtu obce na

rok 2007 ( pro špatný stav firma odmítla kontejnery vyvážet) , dále pak pokrytí

škody po úderu blesku a navýšení cestovného ( školení účetní a starosty)

 

V bodu „ Různé“ schválilo ZO Ctětín odprodej části pozemkové parcely 1048/2.

O odprodej požádali manželé Medunovi ze Ctětína čp.13.Jedná se o 54 m2 a

ZO Ctětín schválilo odprodej v ceně 10 Kč za 1 m2 .

 

Další připomínky nebyly a jednání skončeno v 19,45 hod.

 

 

 

 

 

                                                                    Zapsal : Meduna Vlastimil