Zápis z veřejného zasedaní zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 12.4.2007 v 17. hod. v budově OU Ctětín

 

Přítomni:   Tomek Miloš, Bakeš Jiří, Bakeš David, Holec Radek, Růžičková Iveta, Meduna

      Vlastimil.

Omluveni: Bakeš Vlastimil

Program:   Zahájení – doplnění programu

                  Hospodaření obce k 31.3.2007

                  Rybník Vranov

                  Prodejna  Ctětínek – dotace

                  Stav septiků, fekálií a odpadních vod z prádelen  v obci

                  Různé

 

Jednání bylo zahájeno a pokračovalo projednáním úkolů z minulého ZO. Program doplněn nebyl. Ve druhém bodu vystoupila účetní obce a seznámila poslance s hospodařením obce k 31.3.2007. Výdaje jsou mírně větší, ale v příjmu chybí 170 000 Kč za dřevo z obecního lesa. Kompletní zpráva je uložena na OÚ jako příloha k zápisu.

Poslanci dále jednali o rybníku ve Vranově. Je to jediná vodní plocha ke koupání v obci a poslední dobou se zde zhoršila kvalita vody.

V dalším průběhu jednání projednali poslanci žádost Jednoty Hlinsko, která se týkala příspěvku  na ztrátu prodejny na Ctětínku, která dosahuje až 80000 Kč za rok. ZO rozhodlo, že je třeba jedinou prodejnu v obci udržet. Obec přispěje na polovinu ztráty.

Nejvíce času poslanci věnovali oznámení referátu životního prostředí MěÚ Chrudim. Oznámení se týkalo stavem fekálií, septiků a odpadních vod z prádelen v naší obci. ZO Ctětín přiznalo, že se jedná o velmi vážnou věc, která ani v naší obci není v pořádku. Je třeba vybudovat čističky, ale obec na ně nemá finanční prostředky. U některých osad, kde je kanalizace svedena do jednoho místa ( např. Vranov) bychom mohli vybudovat takzvané kořenové čističky, ale ani to není to úplně správné řešení.( v zimě prý málo účinné).

V bodu různé projednalo ZO Ctětín několik žádostí a připomínek. ZO umožní zřízení přístupové cesty ke stavbě rodinného domku paní Beňové.

Dále starosta informoval poslance o průběhu a prodeji dřeva z obecního lesa, které bylo prodáno na pilu Šiškovíce.

ZO Ctětín projednalo zřízení internetových stránek obce . Uložilo starostovi zřídit internetové stránky v co možné nejkratší době a na stránky umístit vyhlášky obce a zápis z jednání zastupitelstva.

ZO Ctětín potvrdilo a odsouhlasilo odprodej z jednání ZO ze dne 6.10.2005. Jedná se o Pardubickým krajem bezplatně vrácenou parcelu 2028/2 – ostatní komunikace. Ta byla již dříve zrušena a manželé Malinovi a Dlouhovi ze Ctětína požádali o její odkoupení. ZO Ctětín pověřilo uzavřením kupní smlouvy současného místostarostu.  Poslanec Radek Holec vznesl dotaz týkající se uzavírání smluv mezi obcí a ostatními subjekty. ZO schválilo plán práce Finančního výboru. Připomínka poslanců ze Ctětínka , aby veřejné osvětlení zhášelo i na Ctětínku ve 22 hod.

a ne ve 24 hod.

Žádost pana Schejbala o případný odprodej menší části obecního pozemku o lomu ve Ctětíně bude řešena na místě. Za tímto účelem byla zřízena komise z řad zastupitelů.

 

Žádost pana Červeného, která se týkala odprodeje kulatiny z obecního lesa, nemohlo být vyhověno, protože řezivo bylo již nakráceno včetně dřeva na palivo a připraveno k odvozu.

ZO Ctětín rozhodlo, že dojde ke změně při narození malého občánka. Nově narozeným dětem bude předána vkladní knížka, na které bude uloženo 1000 Kč.

 

Další připomínky nebyly a jednání skončeno ve 20 hod.