Usnesení č. 6/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 15. prosince 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

 

Zastupitelstvo obce Ctětín

 

1.      S ch v a l u j e

 

-        Rozpočtové opatření č. 8

 

-        Rozpočtové provizorium pro rok 2017

 

-        Dodatek smlouvy č. 3 a č. 6 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení  tuhého komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha

 

-         Žádost o prominutí navýšení poplatku za komunální odpad za rok 2014 a 2015

 

-        Inventarizační komisi ve složení:

 hlavní in. komise : Tezner Václav, Kudláčková Marta, Novák Vladimír.                              fyzická komise:  Malinová Blanka, Holub Jaroslav, Záplata Petr

             dokladová komise: Růžičková Iveta, Tomek Miloš, Kudláčková Marta

 

-        Žádost o zřízení věcného břemene na parcele č. 1003, KÚ Ctětín ve vlastnictví Obce Ctětín

 

 

 

2.      B e r e  n a  v ě d o m í

 

-        Zprávu o hospodaření  k 30. 11. 2016

-         

-        Nákup malého traktoru na sečení trávy

 

 

 

3.      P o v ě ř u j e

 

-        Starostu  obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření k 31. 12. 2016

 

-        Starostu obce ke schvalování rozpočtových změn 

 

-        Starostu obce podpisem dodatku smlouvy č. 3 a č. 6 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu  s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,Praha

 

-        Starostu obce k podpisu smluv o věcném břemenu s majiteli pozemků dotčených stavbou vodovodu  Bratroňov

 

  

 

 

 

 

Jiří Bakeš, Bc. Miloš Tomek starosta, místostarosta                                                                               

 

 

 

 

Vyvěšeno: 20. 12. 2016

Sejmuto :