Usnesení č. 5/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 3. listopadu 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Zastupitelstvo obce Ctětín

 

1.      S ch v a l u j e

 

-        Rozpočtové opatření č. 6

 

-        Koupě pozemku p.č. 349/9 o výměře 56 m2

 

-        Směnu pozemků p.č. 43/5 o výměře  21 m2 a p.č. 43/4 o výměře 39 m2 za pozemek p.č. 293/2 o výměře 72 m2 v K. ú. Ctětín

 

-         Žádost o propachtování pozemku p.č. 41/1, K. ú. Ctětín v části obce Bratroňov o výměře 1200 m2.

 

-        Věcná břemena na pozemcích, přes které byl vybudován vodovod do osady Bratroňov

 

-        Finanční dar každému dítěti  při Vítání občánků ve výši  1000 Kč

 

 

2.      B e r e  n a  v ě d o m í

 

-        Zprávu o hospodaření  k 30. 9. 2016

 

3.      P o v ě ř u j e

 

-        Starostu  obce podpisem smlouvy o koupi pozemku p.č. 349/9

 

-        Starostu obce podpisem smlouvy o směně pozemků

 

-        Starostu obce jednáním o věcných břemenech s majiteli pozemků

 

 

 

 

 

 

Jiří Bakeš Bc. Miloš Tomek     starosta    místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 11. 2016

Sejmuto :