Usnesení č. 2/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 7. dubna 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního Úřadu.

 

 

Zastupitelstvo obce Ctětín

 

1.      S ch v a l u j e

 

-        Rozpočtové  opatření č.2/ 2016

-        Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a to bez výhrad k nedostatkům zjištěných při přezkumu

-        Účetní závěrku za rok 2015

-        Smlouvu s Městskou knihovnou Chrudim o sdružení finančních prostředků

-        Smlouvu na úhradu nákladů na poskytování pečovatelské služby s městem Nasavrky

-        Smlouvu  o dílo s ŽP PROJEKT s.r.o. na stavební dozor pro vodovod Bratroňov

-        Smlouvu o smlouvě budoucí o odkupu části pozemku č. 349/4 KÚ Ctětín z důvodu výstavby vodovodu

-        Obecně závaznou vyhlášku obce Ctětín č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a sběru komunálních odpadů. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení

 

 

2.      B e r e  n a  v ě d o m í

 

-        Zprávu o hospodaření  k 31. 3. 2016

-        Zřízení veřejného osvětlení  v místní části Vranov

-        Opravu kaple v obci Ctětín

-        Odstranění zbytku dřevin v osadě Vranov

-        Opravu části silnice v osadě Ctětínek

 

3.       Neschvaluje

 

-         Čištění horního rybníku v osadě Vranov

 

4.      Pověřuje

 

-         Starostu obce k ústnímu projednání stížnosti k volnému pobíhání psa

 

 

 

 

Jiří Bakeš                                                                        Bc. Miloš Tomek                                              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12. 4. 2016

Sejmuto :