Usnesení č. 6/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 17. Prosince 2015 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního Úřadu.

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Ctětín

 

1.      S ch v a l u j e

 

-        Pronájem hasičské stříkačky pro Hasičskou jednotu Včelákov  za částku 3 000,- Kč na rok.

-         Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky s ČEZ Distribucí, a.s. Děčín, zastoupenou společností PEN-projekty energetiky, s.r.o. Pardubice.

-        Smlouvu o dílo s firmou AUTHORIA, s.r.o. Olomouc  na zpracování projektové dokumentace pro výběrové řízení na realizaci projektu na vodovod Bratroňov

-        Členy komise pro výběrové řízení stavby vodovodu ve složení Ing. Marie Rubišarová Medová, Ing. Jiří Hlavatý, Jiří Bakeš. Náhradník Bc. Miloš Tomek.

-        Propachtování části obecního pozemku č. p. 532/43 o výměře 80 m2 za částku 80,- Kč na rok

-        Rozpočtové provizorium

-        Inventarizační komise k provedení inventarizace

2.      B e r e  n a  v ě d o m í

-        Zprávu o hospodaření

-        Stížnost  na zamezení přístupu na pozemek č.p. 532/62.

-         

3.       P o v ě ř u j e

 

-         Starostu a místostarostu obce Ctětín k dohledání dokumentu pro objasnění stížnosti.

-        Starostu ke schválení  posledních rozpočtových změn k 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Bakeš                                                                        Bc. Miloš Tomek                                              starosta                                                                                místostarosta

 

 

Vyvěšeno: 18. 12. 2015

Sejmuto :   05.01. 2016