Usnesení č. 4/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 17. září 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního Úřadu.

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Ctětín

 

1.      B e r e  n a  v ě d o m í

 

-        Hospodaření  k 31. 8. 2015

-        Žádost o příspěvek na vrt – vlastní zdroj vody

 

2.      S ch v a l u j e

 

-        Rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy č. 1

-        Propachtování  části pozemku p.č. 532/70 o výměře cca 150m2 za částku 100 Kč/rok v k.ú Ctětín

-        Propachtování  pozemku p.č. 48/2 o výměře 13543 m2 za částku 1300 Kč/rok v k.ú Ctětín

-        Prodej části pozemku p.č. 1033/1 o výměře 192m2 . Cena prodávaného pozemku je 30 Kč za m2.

-        Obecně závaznou vyhlášku obce Ctětín č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Ctětín, vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení.

-        Příspěvek ve výši 20 000 Kč na vrt – vlastní zdroj vody trvale žijícím občanům v osadě Bratroňov- Kvítek. Podmínkou tohoto příspěvku je trvalý pobyt v obci Ctětín nejméně pět let před poskytnutím příspěvku.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Bakeš                                                                        Bc. Miloš Tomek                                              starosta                                                                                místostarosta