3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ctětín za rok 2012

 

 

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Ctětín, IČ: 00269913

za rok 2012

 

Přezkoumání se uskutečnilo dne:  

-          24.4.2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

 

Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Ctětín č.p. 55, 538 25 Nasavrky

Přezkoumání vykonaly:

-          kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková

-          kontroloři:

-                 Helena Lacušová  

 

Zástupci obce:

-          Bc. Miloš Tomek - starosta obce

             -     Marta Kudláčková – účetní obce

 

 

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č.420/2004 Sb.:

-          plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

-          finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

-          náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

-          peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,

-          hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

-          vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

-          nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

-          zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,

-          stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

-          ručení za závazky fyzických a právnických osob,

-          zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

-          zřizování věcných břemen k majetku územního celku,

-          účetnictví vedené územním celkem.

 

 

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

-         dodržování povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,

-         souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

-         dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

-         věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

 

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

 

 

 

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín byly přezkoumány následující písemnosti:

 

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

vyvěšeno na úřední desce i elektronicky způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 10.2.-26.2.2012

Pravidla rozpočtového provizoria

ZO schválilo dne 15.12.2011

Rozpočtová opatření

RO č. 1 - ZO schválilo dne 21.6.2012

RO č. 2 – ZO schválilo dne 26.9.2012

RO č. 3 – schválil starosta obce (pověření od ZO schválilo dne 19.12.2012)

Rozpočtový výhled

na roky 2010-2014

Schválený rozpočet

ZO schválilo dne 27.2.2012 ve výši příjmů 2 729  900,-Kč a výdajů 2 436 000,- Kč, do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě.

Závěrečný účet

ZO schválilo dne 21.6.2012, vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 25.5.2012 – 10.6.2012

Bankovní výpis

Bankovní výpisy KB č. 123-137 za měsíc prosinec včetně zaúčtování

Evidence poplatků

Evidence místních poplatků vedena ručně dle jmenného seznamu

Předpisy zaúčtovány dokladem č.13 dne 31.1.2012

Faktura

Došlé faktury uhrazené bankovními výpisy 123-137 v měsíci prosinec 2012 – včetně zaúčtování předpisů přímo s úhradou

Inventurní soupis majetku a závazků

Zápis o výsledku inventarizace ze dne 15. 1. 2013

Plán inventur za rok 2012 včetně jmenování IK ze dne 6.12.2012

Proškolení IK ze dne 6.12.2012

Inventurní soupisy k 31.12.2012

Kniha došlých faktur

Kniha došlých faktur vedená ručně v knize závazků pod č. řadou 1-92

Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur vedená ručně v knize pohledávek pod č. řadou   1-6

Odměňování členů zastupitelstva

počet zastupitelů 7, počet obyvatel 264 cca dle sdělení obce,

odměny vypláceny za neuvolněné funkce zastupitelů, mzdové listy zastupitelů za rok 2012

Pokladní doklad

za období 10-12/2012

Pokladní kniha (deník)

za 10-12.2012

Příloha rozvahy

k 31.12.2012

Rozvaha

k 31.12.2012

Účetní doklad

Účetní doklady č. 1-20 za měsíc prosinec

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

FIN 2-12 M k 31.12.2012

Výkaz zisku a ztrát

k 31.12.2012

Dohody o provedení práce

ze dne 1.10.2012- roznáška vol. lístků, příprava vol. místnosti

ze dne 1.5.2012 – oprava plotu

 

 

 

ze dne 1.4.2012 – úklid obecní knihovny, zápis do kroniky

ze dne 1.1.2012 - SPOZ

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Dotace na zajištění voleb do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu ve výši 33 000,-Kč, příjem zaúčtován na položce 4111 včetně úpravy rozpočtu, celkem vyčerpáno, vratka nedočerpané dotace ve výši   byla zaslána na účet Pardubického kraje dne

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV evid. č. smlouvy OŽPZ/12/40932 – neinvestiční položka 4122 – oprava místní komunikace ve výši 60% maximálně 100 000,- Kč – vyúčtování do 31.12.2012

Vnitřní předpis a směrnice

Směrnice pro podrozvahovou evidence, o opravných položkách, evidence a účtování o zásobách, oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů, inventarizace majetku a závazků, evidence, účtování a odepisování majetku, časové rozlišení, finanční kontrola včetně podpisových vzorů, k zpracování účetnictví.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

ze dne 15.12.2011, 27.2.2012, 21.6.2012, 26.9.2012

Kontrolní a finanční výbor

Zápis KV ze dne 3.7.2012 – kontrola usnesení ZO, výběrové řízení na vodovod

Zápis KV ze dne 28.12.2012 – kontrola plnění usnesení, výběr firmy na zpracování územního plánu

Zápis FV ze dne 15.5.2012 – kontrola pokladny, kontrola čerpání rozpočtu

Zápis FV ze dne 18.12.2012 – kontrola pokladny, kontrola čerpání rozpočtu

Nespecifikován

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích (poplatek ze psů, užívání veřejného prostranství, ze vstupného, poplatek za rekreační pobyt

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín

 

     byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

          Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu

          včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

   Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

             § 2 odst. 1 – Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla výše měsíční odměny

             stanovena v rozporu se stanovenými limity., Kontrolou mzdových listů

             zastupitelů bylo zjištěno, že neuvolněné zastupitelce byla vyplacena odměna

             za výkon funkce ve vyšší částce než stanovuje právní předpis (vyplaceno

             460,- nárok 437,-).

 

 

C. Závěr

 

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

 

   a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

       nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

 

II. Při přezkoumání hospodaření

obce Ctětín za rok 2012

 

 

420/2004 Sb.):

 

     Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu

     včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

            Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům

            zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

                     § 2 odst. 1 – Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla výše měsíční odměny

                     stanovena v rozporu se stanovenými limity., Kontrolou mzdových listů

                     zastupitelů bylo zjištěno, že neuvolněné zastupitelce byla vyplacena odměna za

                     výkon funkce zastupitele ve vyšší částce než stanovuje právní předpis

                    (vyplaceno 460,- Kč nárok 437,- Kč).

 

III. Při přezkoumání hospodaření

obce Ctětín za rok 2012

 

            Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

 

IV. Pří přezkoumání hospodaření

obce Ctětín za rok 2012

 

   Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

             

 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

        0,12%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

        2,05%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

             0%

 

 

 

 

Ve Ctětíně 24.4.2013

 

 

Podpisy kontrolorů:

 

                                                                                       Jméno                       Podpis                

 

             …………………………..                   Helena Lacušová  ………………………..       

                     Eva Baťková

 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

 

 

 

     V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

 

 

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ctětín o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

 

 

 

 

                                                                        dne               

                                                                        24.4.2013

……………………………………..

           Bc. Miloš Tomek

 

               starosta obce

 

 

 

 

Rozdělovník:

Stejnopis

Počet výtisků

     Předáno

                Převzal

1

1

Ctětín

Bc. Miloš Tomek

2

1

Pardubický kraj

Eva Baťková

 

Poznámky:

 

      V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

 

       Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

 

       Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

 

       Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle §6 odst. 3 písm. l zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

 

        Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj), a to do 15 dnů po projednání této zprávy.

 

       Územní celek je dále ve smyslu ustanovení §13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.                    

 

        Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,- Kč v jednom případě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel: +420 466026530,535, Mobil: +420 724652038