OBEC Ctětín

538 25  Nasavrky, Ctětín čp. 55,  IČ: 269913

 

 

 

Návrh Závěrečného účtu Obce Ctětín

 

 Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2012

 

 

 

1)      Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (v tis. Kč)

 

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění

% plnění

 

 

Rozpočet

opatření

rozpočet

k 31.12.2012

k upravenému

 

 

 

 

 

 

Rozpočtu

Třída 1

Daňové příjmy

2280,2

257,8

2538

2538,05

100.0

třída 2

Nedaňové příjmy

357,6

-34,2

323,4

323,69

100,1

Třída 3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

 

Třída 4

Přijaté dotace

92,1

383

475,1

475,1

100,0

Příjmy

CELKEM

2729,9

606,6

3336,5

2649,14

100,0

Třída 5

Běžné výdaje

2436

-266,2

2169,8

2172,34

100,1

Třída 6

Kapitálové výdaje

0

50

50

49,97

99,9

Výdaje

CELKEM

2436

-216,2

2219,8

2222,31

99,6

Saldo: Příjmy-výdaje

 

       293,9 

822,8

1116,7

1114,52

99,8

Třída 8

Financování

      -293,9     

-822,8

-1116,7

-1114,52

99,8

Přijaté

úvěry a půjčky

0

0

0

0

0,0

Financování

celkem po konsolidaci

      -293,9      

-822,8

-1116,7

-1114,52

99,8

Přebytek (-)

Ztráta (+)

 

 

 -

 -

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Ctětín (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Majetek je evidován na majetkových účtech, je řádně inventarizován a při prodeji se postupuje dle zákona o obcích 128/2000 Sb. 

 

Hospodářský výsledek dle výkazu zisku a ztrát je 792 731,22 Kč.

 

PŘÍJMY:

Ke zvýšení plnění daňových příjmů o cca 11% došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmu fyzických i právnických osob, DPH a  na dani z nemovitosti.

Ke snížení  nedaňových příjmů cca o 10% došlo z důvodu nižší těžby a menšího prodeje dřeva    snížení příjmu bylo z nebytových prostor.  Kapitálové příjmy za tento rok jsme neměli.

Přijaté dotace byly vyšší cca o 516% z důvodu získání neinvestičních dotací na mzdu a opravu místních komunikací, investiční dotaci na projekt kanalizace.

 

VÝDAJE:

Běžné výdaje – ke snížení cca o 25% došlo z důvodu nižších nákladů v pěstební činnosti, oprav kanalizace, silnic, úspory nákladů při opravě komunikací a opravách kulturního domu. Rovněž nebyla provedena oprava kapliček.

Kapitálové výdaje –   V letošním roce jsme nedosáhli na žádnou dotaci pro výstavbu  vodovodu v osadě Bratroňov. Naše finanční prostředky na tuto velkou investiční akci nestáčí, a proto odkládáme    

tuto akci na příští rok. Tudíž jsme letos  měli kapitálové výdaje pouze ve výši 50 tisíc Kč.

 

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

 

Dotace do rozpočtu obce za rok  2012 činily celkem 475 100,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce.  Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do  zastupitelstev kraje ČR a do Senátu ve výši  14 493,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 6.2. 2013.

 

 

 

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

rozpočet

čerpání

%

KrÚ Pce

2012

 

Dotace

SR/SDV

4112

60.100,00

60.100,00

100

KrÚ Pce

21.9.2012

98193

Volby  kraj a Senát

4111

33 000,00

18 507,00

 56

Úřad práce

6.4.2012

13234

mzda

4116

32 000,00

32 000,00

100

KrÚ Pce

19.7.2012

 

Dotace na projekt

4222

250.000,00

         0.00

    0

KrÚ Pce

13.8.2012

 

Dotace na opravu silnic

4122

100. 000,00

100 000,00

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

475.100,00

210.607,00

  64

 

 

3)      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení Eva Baťková – kontrolor pověřený řízením přezkoumání a kontrolka  Helena Lacušová, přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 24. 4. 2013.

 

Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

 

Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce i elektronicky

 

Vyvěšeno dne:  28. 5. 2013                               

 

Sejmuto dne:    12. 6. 2013

 

 

Schváleno zastupitelstvem dne:  2013

 

 

            Projednání závěrečného účtu se uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením, a to

 s výhradou. Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.

 

Obec Ctětín

Ctětín 55

538 25 Nasavrky

 

 

 

 

     Přezkoumání hospodaření obce Ctětín za rok 2012 – opatření

 

     Neuvolněné člence zastupitelstva byla výše měsíční odměny stanovena v rozporu se stanovenými limity dle zákona č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmene a), a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách

za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

     Hrubá odměna byla stanovena ve výši 460 Kč, nárok je pouze 437,- Kč. Rozdíl byl zaúčtován a tedy snížen v rámci mezd za měsíc duben 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Ctětíně 15. 5. 2013