OBEC Ctětín

538 25  Nasavrky, Ctětín čp. 55,  IČ: 269913

 

 

 

Návrh Závěrečného účtu Obce Ctětín

 

 Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2011

 

 

 

1)      Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (v tis. Kč)

 

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění

% plnění

 

 

Rozpočet

opatření

rozpočet

k 31.12.2010

k upravenému

 

 

 

 

 

 

Rozpočtu

Třída 1

Daňové příjmy

2243

3,5

2246,5

2245,58

100.0

třída 2

Nedaňové příjmy

332,4

-85,4

247

246,84

99,9

Třída 3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

20

-13

7

6,63

94,7

Třída 4

Přijaté dotace

92,5

57,7

150,2

150,08

99,9

Příjmy

CELKEM

2687,9

-37,2

2650,7

2649,14

99,9

Třída 5

Běžné výdaje

2125

-571,8

1553,2

1547,57

99,6

Třída 6

Kapitálové výdaje

0

0

0

0

0

Výdaje

CELKEM

2125

-571,8

1553,2

1547,57

99,6

Saldo: Příjmy-výdaje

 

       562,9 

534,6

1097,5

1101,57

100,4

Třída 8

Financování

      -562,9     

-534,6

-1097,5

-1101,57

100,4

Přijaté

úvěry a půjčky

0

0

0

0

0,0

Financování

celkem po konsolidaci

      -562,9      

-534,6

-1097,5

-1101,57

100,4

Přebytek (-)

Ztráta (+)

 

 

 -

 -

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Ctětín (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

PŘÍJMY:

Ke zvýšení plnění daňových příjmů o cca 1% došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmu fyzických i právnických osob, DPH a  na dani z nemovitosti.

Ke snížení  nedaňových příjmů cca o 26% došlo z důvodu nižší těžby a menšího prodeje dřeva    snížení příjmu bylo z nebytových prostor.  Kapitálové příjmy tento rok jsme  příjmy měli pouze z prodeje jednoho pozemku.

Přijaté dotace byly vyšší cca o 62% z důvodu získání neinvestičních dotací na údržbu lesa a příspěvek na dotování místní prodejny, také na dotaci na sčítání lidu.

 

VÝDAJE:

Běžné výdaje – ke snížení cca o 52% došlo z důvodu nižších nákladů v pěstební činnosti, oprav kanalizace, silnic, úspory nákladů při opravě komunikací a opravách kulturního domu. Rovněž nebyla provedena oprava kapliček.

Kapitálové výdaje –   V letošním roce jsme nedosáhli na žádnou dotaci pro výstavbu  vodovodu v osadě Bratroňov. Naše finanční prostředky na tuto velkou investiční akci nestáčí, a proto odkládáme    

tuto akci na příští rok. Tudíž jsme letos žádné kapitálové výdaje neměli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

 

Dotace do rozpočtu obce za rok  2011 činily celkem 268 534,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce.  Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do zastupitelstev kraje ČR ve výši  12 455,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 9.2. 2011.

 

 

 

 

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

rozpočet

čerpání

%

KrÚ Pce

4.1.2011

 

Dotace

SR/SDV

4112

60.100,00

60.100,00

100

KrÚ Pce

7.3.2011

98005

Sčítání lidu

4111

1 418,00

1 200,00

84,6

Úřad práce

9.12.2011

13234

mzda

4116

48 400,00

48 400,00

100

KrÚ Pce

29.6.2011

 

Dotace na les

4122

20.160,00

20 160.-

100

KrÚ Pce

18.7.2011

 

příspěvek na

prodejnu

4122

20. 000,00

20 000,00

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

150.078,00

149.860,00

96,2

 

 

 

 

3)      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení Eva Baťková – kontrolor pověřený řízením přezkoumání a kontrolka  Helena Lacušová, přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 25. 4. 2012.

 

Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce i elektronicky

 

Vyvěšeno dne:  25. 5. 2012                               

 

Sejmuto dne:    10. 6. 2012

 

 

Schváleno zastupitelstvem dne:  14. 6. 2012