OBEC Ctětín

538 25  Nasavrky, Ctětín čp. 55,  IČ: 269913

 

 

 

Návrh Závěrečného účtu Obce Ctětín

 

 Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2010

 

 

 

1)      Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (v tis. Kč)

 

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění

% plnění

 

 

Rozpočet

opatření

rozpočet

k 31.12.2010

k upravenému

 

 

 

 

 

 

Rozpočtu

Třída 1

Daňové příjmy

2269

96

2365

2364,65

100.0

třída 2

Nedaňové příjmy

261

488

749

749,51

100,1

Třída 3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

 

Třída 4

Přijaté dotace

79,8

188,7

268,5

268,53

100,0

Příjmy

CELKEM

2609,8

772,7

3382,5

3382,69

100,0

Třída 5

Běžné výdaje

2021

73

2094

2080,53

99,4

Třída 6

Kapitálové výdaje

100

-100

0

0

0

Výdaje

CELKEM

2121

-27

2094

2080,53

99,4

Saldo: Příjmy-výdaje

 

       488,9 

799,6

1288,5

1302,17

101,1

Třída 8

Financování

      -488,9     

-799,6

-1288,5

-1302,17

101,1

Přijaté

úvěry a půjčky

800,0

800,0

800,0

800,0

100,00

Financování

celkem po konsolidaci

      -488,9      

-799,6

-1288,5

-1302,17

101,1

Přebytek (-)

Ztráta (+)

 

 

 -

 -

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Ctětín (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

PŘÍJMY:

Ke zvýšení plnění daňových příjmů o cca 4% došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmu fyzických i právnických osob, DPH a  na dani z nemovitosti.

Ke zvýšení  nedaňových příjmů cca o 12% došlo z důvodu napadení lesního porostu kůrovcem  a proto bylo vytěženo hodně dřeva a tím se celkově zvýšila těžba dřeva z obecních lesů , navýšení příjmu bylo z nebytových prostor  a také příjem z vydobytého prostoru z lomu, příjem dividend.

Kapitálové příjmy – tento rok jsme žádné příjmy neměli.

Přijaté dotace byly vyšší cca o 236% z důvodu získání neinvestičních dotací na opravu komuniklací a na volby do Evropského parlamentu, také na dotaci na sčítání lidu.

 

VÝDAJE:

Běžné výdaje – ke snížení cca o 4% došlo z důvodu nižších nákladů v pěstební činnosti, oprav kanalizace, silnic, úspory nákladů při opravě komunikací a opravách kulturního domu.

Kapitálové výdaje –   V letošním roce jsme nedosáhli na žádnou dotaci pro výstavbu  vodovodu v osadě Bratroňov. Naše finanční prostředky na tuto velkou investiční akci nestáčí, a proto odkládáme    

tuto akci na příští rok. Tudíž jsme letos žádné kapitálové výdaje neměli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

 

Dotace do rozpočtu obce za rok  2010 činily celkem 268 534,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce.  Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do zastupitelstev kraje ČR ve výši  12 455,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 9.2. 2011.

 

 

 

 

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

rozpočet

čerpání

%

KrÚ Pce

5.3.2010

 

Dotace

SR/SDV

4112

79.800,00

79.800,00

100

KrÚ pce

29.6.2010

 

Dotace

Na opravu rybníku

4122

120.000,00

 

120.000,00

100

 

KrÚ  Pce

26.4.2010

98071

Volby do Posalnecké sněmovny

4111

16.600,00

11.864,00

71,5

KrÚ Pce

22.9.2010

98187

Volby do zastupitelstev

4111

15.100,00

11 298.-

74.8

KrÚ Pce

10.11.2010

98005

Sčítání lidu

4111

4. 634,00

      717.-

15,5

Úřad práce

02.12.2010

13234

mzda

4116

32. 400,00

32. 400,00

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

268.534,00

256.079,00

76,9

 

Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce i elektronicky

 

Vyvěšeno dne:  25. 5. 2011                               

 

Sejmuto dne:    10. 5. 2011

 

 

Schváleno zastupitelstvem dne:  .  2011

 

 

            Projednání závěrečného účtu se uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením, a to

 s  výhradou. Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010