http://www.ctetin.cz
Obec Ctětín, Ctětín 55, 538 25 Nasavrky
: 00269913, mobil: 606 095 325: 11322531/0100 DS: prgbz83
úřední hodiny: Út 17:00 - 18:30
Obec
Bratroňov Ctětín Ctětínek Kvítek Strkov Vranov
ctetin@post.cz
počítadlo:
Obec
Aktuality
Fotogalerie
Zastupitelstvo
Úřední deska
Vyhlášky
Kamenolomy
Kopaná
SDH
Kniha návštěv
Ankety
Podatelna
Informace
Formuláře
Kronika
Profil zadavatele
Architektonické památky
Kaple sv. Jana se nalézá v centru obce Ctětín před požární nádrží. Jedná se o členitý zděný objekt obdél níkového půdorysu s jehla novitou střešní konstrukcí. Ve vrcholu zastřešení je osazen kříž. V nice nad vchodem je osazena vlastní zvonice s litinovým zvonem. Vstup do kaple je předsazen. Dvoukřídlá dveřní křídla jsou původní, nadedveřní prostor je prosklený. Venkovní omítka je opatřena nátěrem v barvě bílé. Objekt je umístěn na tarasu ze žulových kvádrů, který vyrovnává dvě úrovně terénu. Přístup k vyvýšenému místu objektu kaple je po kamenném bočním schodišti. Doba vzniku není uvedena.
Kříž se nalézá v centru obce Ctětín vlevo u kaple sv. Jana. Kříž z pískovce je tvořen soklem, pod stavcem, pravidel ným dříkem, profi lovanou hlavicí a vlastním zdobeným litinovým křížem s drobnou plastikou Ježíše Krista. Přední strana dříku bývala opatřena deskou s texty, nyní zbyl pouze vlis pro ni. Kříž je doplněn dekorativním kovovým oplocením. Dílo je zvýrazněno vysazenou břízou. Doba vzniku není uvedena.
Kovová zvonice se nalézá v centru místní části Bratroňov. Jedná se o kovovou konstrukci, svislou traverzu se třemi šikmými vzpěrami. Osazený litinový zvon nemá zastřešení. Zvonice je funkční.
Zděná kaple se nachází v centru místní části Vranov. Jedná se o členitý zděný objekt obdélníkového půdorysu se sedlovou střešní konstrukcí s taškovou krytinou s vetknutou konstrukcí vlastní zvoničky se zavěšeným litinovým zvonkem, která je vystavěna z kamenných kvádrů, vč. vrcholového křížku. V bočních stěnách jsou vysoká členěná okna, jednokřídlé vstupní dveře jsou původní, nadedveřní prostor je prosklený. Vpravo při vchodu do kaple stojí štíhlý kamenný kříž. Je tvořen soklem, dvoustupňovým podstavcem, dříkem a dominantním křížem s drobnou plastikou Ježíše Krista. Kříž je opatřen barevným povrchovým nátěrem. Na přední straně dříku je nápis „K úctě a chvále boží obnoven Leta Páně 1888“. Obě díla tvoří kompozici zdůrazněnou vhodným dřevěným oplocením.
Kamenný kříž je umístěn v centu obce místní části Kvítek ve stínu mohutné zeleně. Je tvořen dvou stupňovým soklem, pod stavcem, dříkem, profilovanou hlavicí a vlastní křížem s drobnou litou plastikou Ježíce Krista. Na přední straně dříku je vytesán nápis „Totoť jest přikázání mé, abyste se vespolek milovali jakož i já jsem miloval vás“. Doba vzniku není uvedena. Dílo je vhodně doplněno dřevěným oplocením.
Pomník padlým se nachází v místní části Vranov. Jedná se o žulový obelisk umístěný na soklu zasazeném do terénu. Povrch památníku je hrubý, opracovaný. V přední části je osazena deska z tmavé leštěné žuly nesoucí jména padlých spoluobčanů za první světové války. Pomník byl vytvořen na náklady kroužku divadelních ochotníků Dalibor a osadníků ve Vranově. K pomníku je vydlážděn přístupový chodník z betonové dlažby a rámují jej vzrostlé tůje. Prostor památníku je ohraničen dřevěným oplocením.
Kamenný kříž se nachází v centru místní části Bratroňov. Je tvořen soklem, pod stavcem, dříkem, profilovanou hlavicí a vlastní křížem s drobnou litou plastikou Ježíce Krista. Na přední straně dříku je vytesán nápis „Kříž Tvůj Kriste milost hlásá z něhož kyne duším spása. Doba vzniku není uvedena. Dílo je doplněno dřevěným dekorativním oplocením.
Kaple se nachází v centru místní části Strkov. Jedná se o zděný objekt nepravidelného půdorysu se zastřešením částečně stanovou střešní konstrukcí s plechovou krytinou. Konstrukce zvoničky je vetknuta do střešní konstrukce. V bočních stěnách jsou osazeny okenní výplně se zalomeným horním ostěním. Stejného tvaru je i dveřní otvor a výplň. Dveřní křídlo je původní. Vnitřní vybavení kaple již neexistuje, zvon je puklý. Vzrostlá zeleň kapli ve velké míře nevhodně zastiňuje.
Památník padlým a kamenný křížek tvoří jednotnou kompozici na křižovatce v centru místní části Ctětínek. V popředí je osazeno několik kamenů ve středu s kamennou deskou nepravidelného tvaru. Na přední části dominantního kamene je osazena deska z leštěné žuly se jmény padlých spoluobčanů v obou světových válkách. Kamenný křížek je tvořen žulovým soklem, podstavcem, dříkem a profilovanou hlavicí z pískovce. Vlastní kříž je litinový s drobnou plastikou Ježíše Krista, opatřený barevným povrchovým nátěrem. Písmo na přední straně dříku je již nečitelné. Celá kompozice dvou památek je doplněna drátěným oplocením a vhodnou skladbou dřevin a květin.
Kamenný kříž se nachází v místní části Strkov naproti kapli, ve stínu zeleně. Jedná se o dílo z pískovce skládající se ze soklu, stupňovitého podstavce, profilovaného dříku a vlastního kříže s litou plastikou Ježíše Krista. Vznik díla není datován.
Ctětín, dřívější název také Stětín. V roce 1667 se udává, že k nasavrckému kostelu mimo jiné patří i Ctětín s 21 osobami, Vranov se 17 osobami a Bratroňov se 30 osobami. V okolí Nasavrk se objevovali emisaři z Pruska, kteří vozili evangelické knihy a nabádali obyvatele k odchodu do ciziny. K víře pod oboji se tak přihlásili i někteří obyvatelé ze Ctětína, Vranova a Bratroňova.

Byl to kraj kameníků a zemědělců. Najdete zde několik kamenolomů, dnes po většině opuštěných a zatopených vodou. Histo rických památek se mnoho nedochovalo.

V roce 1883 zvelebili místní obyva telé náves kapličkou. Stavba kapliček je typická pro 19. století, kdy se oproti předchozím obdobím staví ve středu obce a ne v polích. Kapličky vyrůstaly hlavně tam, kde v obci nebyl kostel a sloužily často i jako obecní zvoničky.

V 19. století narůstal význam návsi, která byla centrem nejrůznějšího dění. Scházeli se tu za hezkého počasí sousedé na kus řeči a děti ke svým hrám. Když do vsi přijeli kejklíři, komedianti nebo medvědář, jejich představení se odehrávalo právě zde. O poutích se návsi zaplňovaly množstvím stánků s rozličným zbožím. Sem se také soustředilo hlavní dění o maso pustu, při vynášení smrti, stavění máje či dožínkách. Ponocný zde pravidelně vytruboval.

I nejrůznější prodavači se zasta vovali se svým zbožím na návsi - třeba hrnčíři nebo prodavači dřevěného nářadí, kolomazník či vápeník prodávající kusové vápno. Mezi jiné „světem jdoucí řemeslníky“, kteří se ve vsi jen zastavili, patřil i potulný advokát nebo brabenář, který v mraveništích v okolí vybíral kukly a donášel je do měst ptáčníkům. Kromě toho připravoval mravenčí líh, kterým hojil bolesti a zastuzeniny.

Když přijeli do vsi sanytrníci, postavili na návsi kádě. V nich se z hlíny vykopané ve chlévech nebo oškrábaný z jejich zdí louhoval sanytr, tedy ledek. Sanytr se používal k výrobě střelného prachu. Draslař zde s obyvateli vyměňoval kousky mýdla za dřevěný popel. Popel byl totiž v minulosti pečlivě shromažďován, aby se z něj mohlo vylouhovat draslo. Dokud platila robotní povinnost, museli poddaní v rámci robotních dávek odvádět právě i popel. Dřevěný popel se dával do sudu se sítem a proléval vodou. Do džberu pod sítem prokapával louh a vyvářel se do sucha na surové draslo. Draslo sloužilo k výrobě mazlavých mýdel a používalo se ve sklárnách.

Před r. 1848 patřila ves Ctětín k Nasavrckému panství. Vlastní samosprávu má až od roku 1927. Dnes pod Obecní úřad spadají přilehlé osady Bratroňov, Ctětín, Ctětínek, Kvítek, Strkov a Vranov. Dříve k obci patřil i Krupín. Ctětín leží východně od Nasavrk, které jsou jeho nejbližším spádovým centrem. Podle hustoty osídlení patří do skupiny obcí s 200 - 499 obyvateli. Pásmo jižně od silnice Nová Ves - Ctětín - Včelákov se nalézá na území CHKO Železné hory. Zde v krásné kopcovité krajině se osady rozprostírají.

V obci byl vybudován páteřní rozvod vody. Potrubí je napojeno v Nové Vsi.

Všední život v obci se snaží povznést dobrovolní hasiči a zejména pak oddíl kopané Tatran Ctětín. Je pořadatelem téměř všech akcí v obci, jak v kulturním domě tak i na svém hřišti. Příznivě lze hodnotit starost oddílu o mladou generaci, vždyť Tatran má zastoupení v soutěži žáků, dorostu i mužů.

Každoroční akce pro obyvatele v obci: Dětský den, pouť, pálení čarodějnic, letní slavnosti, soutěže v požárním sportu, aj.

V obci je pro místní obyvatele v budově bývalé obecní školy v prvním patře zřízena Veřejná obecní knihovna č. 6330/2007 se sedmi sty knihami (plus patnáct set knih v archivu).

Provozní doba: ÚTERÝ 14:00 - 18:00 hod.
e-mail: knihyctetin@seznam.cz,
tel: 608 081 068