http://www.ctetin.cz
Obec Ctětín, Ctětín 55, 538 25 Nasavrky
: 00269913, mobil: 737 305 366: 11322531/0100 DS: prgbz83
úřední hodiny: Út 17:00 - 18:30
Obec
Bratroňov Ctětín Ctětínek Kvítek Strkov Vranov
ctetin@post.cz
počítadlo:
Obec
Fotogalerie
Zastupitelstvo
Úřední deska
Vyhlášky
Kamenolomy
Kopaná
SDH
Kniha návštěv
Ankety
Podatelna
Informace
Formuláře
Kronika
Profil zadavat
Žádost o poskytnutí informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
§8,9 zákona č. 114/1992 Sb.., §8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 sb.
Žádost o poskytnutí individuální dotace
dle zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění § 10a, odst. 3 zákona č. 24/2015 Sb.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
uzavřená dle § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyúčtování individuální dotace
poskytnuté z rozpočtu obce
Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích
Příloha k aktivní žádosti subjektu údajů.