OBEC Ctětín

538 25  Nasavrky, Ctětín čp. 55,  IČ: 269913

 

 

 

Návrh Závěrečného účtu Obce Ctětín

 

 Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2013

 

 

 

1)    Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (v tis. Kč)

 

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění

% plnění

 

 

Rozpočet

opatření

rozpočet

k 31.12.2012

k upravenému

 

 

 

 

 

 

Rozpočtu

Třída 1

Daňové příjmy

2557,5

233,9

2791,4

2791,51

100.0

třída 2

Nedaňové příjmy

263,9

176,7

440,6

440,45

99,9

Třída 3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

 

Třída 4

Přijaté dotace

78,7

128,3

207

207,00

100,0

Příjmy

CELKEM

2900,1

538,9

3439

3438,97

100,0

Třída 5

Běžné výdaje

2436

-533,1

1846,1

1845,26

99,9

Třída 6

Kapitálové výdaje

50

327,5

377,5

377,52

100,0

Výdaje

CELKEM

2429,2

-205,6

2223,6

2222,78

99,9

Saldo: Příjmy-výdaje

 

       470,9 

744,5

1215,4

1216,19

100,0

Třída 8

Financování

      -470,9     

-744,5

-1215,4

-1216,19

100,0

Přijaté

úvěry a půjčky

0

0

0

0

0,0

Financování

celkem po konsolidaci

      -470,9      

-744,5

-1215,4

-1216,19

100,0

Přebytek (-)

Ztráta (+)

 

 

 -

 -

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Ctětín (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Majetek je evidován na majetkových účtech, je řádně inventarizován a při prodeji se postupuje dle zákona o obcích 128/2000 Sb. 

 

Hospodářský výsledek dle výkazu zisku a ztrát je 1 124 717,62 Kč.

 

PŘÍJMY:

Ke zvýšení plnění daňových příjmů o cca 9 % došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmu fyzických i právnických osob, DPH a  na dani z nemovitosti.

Ke zvýšení  nedaňových příjmů cca o 67 % došlo z důvodu vyšší těžby a většího prodeje dřeva    zvýšení příjmu bylo z nebytových prostor.  Kapitálové příjmy za tento rok jsme neměli.

Přijaté dotace byly vyšší cca o 163 % z důvodu získání neinvestičních dotací  na projekt opravy rybníku.

 

VÝDAJE:

Běžné výdaje – ke snížení cca o 22% došlo z důvodu nižších nákladů v pěstební činnosti, oprav kanalizace, silnic, úspory nákladů při opravě komunikací a opravách kulturního domu. Rovněž nebyla provedena celá oprava kapliček.

Kapitálové výdaje –   V letošním roce jsme nedosáhli na žádnou dotaci pro výstavbu  vodovodu v osadě Bratroňov. Naše finanční prostředky na tuto velkou investiční akci nestáčí, a proto odkládáme    

tuto akci na příští rok. Letos jsme  měli kapitálové výdaje ve výši 378 tisíc Kč.

 

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

 

Dotace do rozpočtu obce za rok  2013 činily celkem 206 546,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce.  Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do  parlamentu ČR ve výši  3 900,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 6.2. 2013.

 

 

 

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

rozpočet

čerpání

%

KrÚ Pce

2013

 

Dotace

SR/SDV

4112

54.445,00

54.400,00

99,9

KrÚ Pce

8.1.2013

98008

Volby  presidenta

4111

18 001,00

18 001,00

 100

KrÚ Pce

11.10.2013

98071

Volby do parlamentu

4111

24 100,00

20 200.00

  84

KrÚ Pce

19.7.2013

 

Dotace na projekt

4122

110.000,00

 110.000,00       

 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

206.546,00

202.601,00

  95,98

 

 

3)    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení Eva Baťková – kontrolor pověřený řízením přezkoumání a kontrolka  Miloslava  Jílková, přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 1. 4. 2014.

 

Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce i elektronicky

 

Vyvěšeno dne:  26. 5. 2014                              

 

Sejmuto dne:    11. 6. 2014

 

Schváleno zastupitelstvem dne: 12. 6. 2014

 

 

            Projednání závěrečného účtu se uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením, a to

bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

 

Obec Ctětín

Ctětín 55

538 25 Nasavrky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Ctětín, IČ: 00269913

za rok 2013

 

Přezkoumání se uskutečnilo dne:  

-       1.4.2014

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

 

Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Ctětín č.p. 55, 538 25 Nasavrky

Přezkoumání vykonaly:

-       kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková

-       kontroloři:

-              Miloslava Jílková  

 

Zástupci obce:

-       Bc. Miloš Tomek - starosta obce

             -     Marta Kudláčková – účetní obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel: +420 466026530,535, Mobil: +420 724652038

 

 

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č.420/2004 Sb.:

-       plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

-       finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

-       náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

-       peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,

-       hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

-       vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

-       nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

-       zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,

-       stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

-       ručení za závazky fyzických a právnických osob,

-       zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

-       zřizování věcných břemen k majetku územního celku,

-       účetnictví vedené územním celkem.

 

 

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

-       dodržování povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,

-       souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

-       dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

-       věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

 

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel: +420 466026530,535, Mobil: +420 724652038

 

 

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín byly přezkoumány následující písemnosti:

 

 

 

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

vyvěšeno na úřední desce i elektronicky způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 4.2. -20.2.2013 ve výši příjmů 2 900 100,-Kč a výdajů 2 429 200,-Kč

Pravidla rozpočtového provizoria

ZO schválilo dne 19.12.2012

Rozpočtová opatření

RO č. 1 - ZO schválilo dne 26.3.2013

RO č. 2 – ZO schválilo dne 20.6.2013

RO č. 3 – ZO schváleno dne 17.10. 2013

RO č. 4 – ZO schváleno dne 18. 12.2013

Rozpočtový výhled

na roky 2010-2014

Schválený rozpočet

ZO schválilo dne 20.2.2013 ve výši příjmů 2 900 100,-Kč a výdajů 2 429 200,- Kč

Závěrečný účet

vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 28.5.2013 – 12.6.2013, ZO schválilo dne 20.6. 2013

Bankovní výpis

Výpisy z účtů vedené u Komerční banky, a.s. a České národní banky ze dne 31.12.2013

Zůstatky  jednotlivých účtů ověřeny a souhlasí na stav 231 v rozvaze sestavené za období 12/2013

Evidence poplatků

Evidence místních poplatků vedena ručně dle jmenného seznamu

Předpisy zaúčtovány dokladem č.13 dne 31.1.2012

Faktura

 

Hlavní kniha

Vydané faktury č. 1-7 za období 01/2013 – 12/2013

Došlé faktury č.19 – 92 za období 04/2013 – 12/2013

sestavená za období 12/2013

Inventurní soupis majetku a závazků

Plán inventur za rok 2013 vydaný starostou obce dne 9. 12. 2013 včetně jmenování inventarizační komise.

Proškolení členů inventarizační komise se uskutečnilo  dne 9.12.2013.

Inventarizace byla zahájena dne 30. 12. 2013 a ukončena 15. 1. 2014.

Inventurní soupisy majetku, závazků a pohledávek se stavem ke dni 31.12.2013.

Inventarizační zpráva zpracovaná dne 28. 1. 2014.

Inventarizační rozdíly nabyly zjištěny.

Kniha došlých faktur

za rok 2013

Kniha odeslaných faktur

za rok 2013

Odměňování členů zastupitelstva

počet zastupitelů 7, počet obyvatel 260,

odměny vypláceny za neuvolněné funkce zastupitelů v souladu s právním předpisem, ověřeno na mzdové listy zastupitelů za rok 2013, odměny schváleny ZO ze dne 24. 11. 2010

Pokladní doklad

příjmové pokladní doklady č. 108 – č. 253  a výdajové pokladní doklady č. 56 – č. 132 za období 07/2013-12/2013

Pokladní kniha(deník)

za rok 2013

Příloha rozvahy

k 31.12.2013

Rozvaha

k 31.12.2013

Účetní doklad

 

 

 

Účtový rozvrh

č. 10019 – č. 10092 došlé faktury

č. 20002 – č. 10007 vydané faktury

č. 00013 – č. 00019 pokladní doklady

č. 59- č. 133 bankovní doklady

na rok 2013 – účetní program FENIX – výpis používaných účtů

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

k 31.12.2013

do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě

Výkaz zisku a ztrát

k 31.12.2013

Dohody o provedení práce

ze dne 1.5.2013 – údržba zeleně 2x

ze dne 5.1.2013 – úklid OÚ

ze dne 5.1.2013 - roznáška vol. lístků

ze dne 4.1. 2013 – úklid a příprava vol. místnosti

ze dne 1.1.2013 – vedení knihovny

ze dne 1.1.2013 – vedení kroniky obce

ze dne 18.10.2013 - roznáška vol. lístků

ze dne 18.10. 2013 – úklid a příprava vol. místnosti

ze dne 1.11.2013– úklid kulturního domu po malování

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. OŽPZ/13/2118 ze dne 17. 7. 2013 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Obnova malé vodní nádrže Kvítek“ ve výši 110 000,- Kč, příjem dotace zúčtován na položce 4122, včetně úpravy rozpočtu, vyúčtování dle smlouvy do 31.12.2013, vyúčtování předloženo ze dne 18. 12. 2013- bez nedostatků

 

 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Dotace na zajištění voleb presidenta ve výši 24 200,-Kč, příjem zaúčtován na položce 4111, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů- bez nedostatků, celkem  vyčerpáno 18 00,- Kč nevyčerpané prostředky vráceny ve výši 6 199,- Kč  na účet Pardubického kraje dne 21. 8. 2013

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. – 26. října 2013 ve výši 24 100,-, příjem zaúčtován na položce 4111 včetně úpravy rozpočtu, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů – bez nedostatků, nevyčerpané prostředky ve výši 3 900,- Kč

Vnitřní předpis a směrnice

Směrnice č. 1/2010 – Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů

Směrnice č. 2/2010 – Směrnice k systému zpracování účetnictví

Směrnice č. 3/2010 – Směrnice k finanční kontrole, včetně podpisových vzorů

 Směrnice č. 4/2010 – Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek

Směrnice č. 5/2010 – Evidence, účtování a odepisování majetku

Směrnice č. 6/2010 – Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 7/2010 – Směrnice upravující oběh účetních dokladů

Směrnice č. 9/2010 – Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek

Směrnice č. 10/2010 – Směrnice pro podrozvahovou evidenci

Směrnice č. 11/2013 – Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

ze dne 19.12.2012, 21.2., 26.3., 20.6.,10.9.,17.10.,18.12. 2013

Finanční výbor

 

Kontrolní výbor

Zápisy finančního výboru z provedených kontrol ze dne 9.7.2013 a 10. 12. 2013

Zápisy kontrolního výboru ze dne 25.6. 2013 a 10. 12. 2013

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za odpady a  č. 2/2012 o místních poplatcích za psy platné od 4. 6. 2012

 

 

 

 

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

       

 

C. Závěr

 

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

 

   a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

 

       byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky

              Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu

              včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

                  Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce    

                  členům  zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

                     § 2 odst. 1 – Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla výše měsíční odměny

                     stanovena v rozporu se stanovenými limity.(napraveno),

                     Kontrolou mzdových listů zastupitelů bylo zjištěno, že neuvolněné

                     zastupitelce byla vyplacena odměna za výkon funkce zastupitele ve vyšší částce                                                                                                                                                             než stanovuje právní předpis (vyplaceno 460,- Kč nárok 437,- Kč).

-       (splněno dne: 1.4. 2014) –  ke kontrole byl předložen mzdový list zastupitelky, kde výše odměny byla v dubnu 2013 opravena na 437,- Kč z původních 460,-, tak aby výše odpovídala právnímu předpisu

 

II. Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín za rok 2013

 

    Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.(§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.):

 

    

III. Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín za rok 2013

 

            Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel: +420 466026530,535, Mobil: +420 724652038

    

IV. Pří přezkoumání hospodaření obce Ctětín za rok 2013

 

      Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele

 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

        0,05%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

        1,34%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

             0%

 

 

 

 

 

Ve Ctětíně 1. 4. 2014

 

 

Podpisy kontrolorů:

 

                                                                                       Jméno                       Podpis               

 

             …………………………..                   Miloslava Jílková  ………………………..       

                     Eva Baťková

 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

 

 

 

     V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

 

 

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ctětín o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

 

 

 

 

                                                                        dne               

                                                                        1. 4. 2014

……………………………………..

           Bc. Miloš Tomek

 

               starosta obce

 

 

 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel: +420 466026530,535, Mobil: +420 724652038

 

Rozdělovník:

Stejnopis

Počet výtisků

     Předáno

                Převzal

1

1

Ctětín

Bc. Miloš Tomek

2

1

Pardubický kraj

Eva Baťková

 

 

Poznámky:

 

      V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

 

       Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

 

       Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

 

       Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle §6 odst. 3 písm. l zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

 

        Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj), a to do 15 dnů po projednání této zprávy.

 

       Územní celek je dále ve smyslu ustanovení §13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.                    

 

        Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,- Kč v jednom případě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel: +420 466026530,535, Mobil: +420 724652038