ţ˙


PLÁN OBNOVY OBCE CTĚTÍN


STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE NA R.2011 - 2021


Schválen dne: 15. září 20111.


Historie obce

OBSAH

2.

Současnost a charakteristika

3.

Infrastruktura

4.

Architektonické památky

5.

Hlavní směry rozvoje

6.

Specifikace rozvojových priorit


Související, výchozí a navazující strategické dokumenty:

Strategický plán rozvoje Pardubického kraje, vč. souvisejících dokumentů Strategický plán rozvoje mikroregionu Centrum Železných hor Strategický plán LEADER MAS Železnohorský region


Při zpracování byly využity tyto informační zdroje:

Územní plán obce Ctětín Webové stránky obce

Místní šetření a pořízení současné fotodokumentace

Dosažení vzestupné tendence trvale udržitelného rozvoje venkova je hlavní myšlenka celého procesu rozvoje venkovských oblastí.


Veškeré jednotlivé aktivity vychází ze zpracovaného územního plánu, který je jedním z nejdůležitějších koncepčních dokumentů pro rozvoj obce.


Cílem dokumentu „Plán obnovy obce Ctětín“ je vytvoření organizačních a ekonomických podmínek pro její harmonický rozvoj.


Plán obnovy obce Ctětín je průběžně dle rozvojových a strategických potřeb aktualizován a upřesňován.


1. Historie obce


Obec Ctětín, dříve nazývaná také Stětín, sdružuje osady Ctětínek, Vranov, Strkov, Bartoňov a Kvítek. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1667, kdy se udává, že k nasavrckému kostelu mimo jiné obce patřil i Ctětín s 21 osobami, Vranov se 17 osobami a Bratroňov se 30 osobami. V okolí Nasavrk se objevovali emisaři z Pruska, kteří vozili evangelické knihy a nabádali obyvatele k odchodu do ciziny, tak se k víře pod obojí přihlásili i někteří obyvatelé ze Ctětína, Vranova a Bratroňova.

V okolí je několik zatopených žulových lomů, neboť v minulosti byl okolní kraj krajem kameníků a zemědělců.

V roce 1883 zvelebili místní obyvatelé náves kapličkou. Stavba kapliček je vůbec typická pro

19. století, kdy se oproti předchozím obdobím staví ve středu obce a ne v polích. Kapličky vyrůstaly hlavně tam, kde v obci nebyl kostel a sloužily často i jako obecní zvoničky.

V 19. století narůstal význam návsi, která byla centrem nejrůznějšího dění. Scházeli se tu za hezkého počasí sousedé na kus řeči a děti ke svým hrám. Když do vsi přijeli kejklíři, komedianti nebo medvědář, jejich představení se odehrávalo právě zde. O poutích se návsi zaplňovaly množstvím stánků s rozličným zbožím. Sem se také soustředilo hlavní dění o masopustu, při vynášení smrti, stavění máje či dožínkách. Ponocný zde pravidelně vytruboval.

I nejrůznější prodavači se zastavovali se svým zbožím na návsi - třeba hrnčíři nebo prodavači dřevěného nářadí, kolomazník či vápeník prodávající kusové vápno. Mezi jiné „světem jdoucí řemeslníky“, kteří se ve vsi jen zastavili, patřil i potulný advokát nebo brabenář, který v mraveništích v okolí vybíral kukly a donášel je do měst ptáčníkům. Kromě toho připravoval mravenčí líh, kterým hojil bolesti a zastuzeniny.

Když přijeli do vsi sanytrníci, postavili na návsi kádě. V nich se z hlíny vykopané ve chlévech nebo oškrábaný z jejich zdí louhoval sanytr, tedy ledek. Sanytr se používal k výrobě střelného prachu. Draslař zde s obyvateli vyměňoval kousky mýdla za dřevěný popel. Popel byl totiž v minulosti pečlivě shromažďován, aby se z něj mohlo vylouhovat draslo. Dokud platila robotní povinnost, museli

poddaní v rámci robotních dávek odvádět právě i popel. Dřevěný popel se dával do sudu se sítem a proléval vodou. Do džberu pod sítem prokapával louh a vyvářel se do sucha na surové draslo. Draslo sloužilo k výrobě mazlavých mýdel a používalo se ve sklárnách.


 1. Současnost a charakteristika  1927.

  Před r. 1848 patřila ves Ctětín k Nasavrckému panství. Vlastní samosprávu má až od roku


  Dnes pod obecní úřad spadají přilehlé osady Bratroňov, Ctětín, Ctětínek, Kvítek, Strkov a Vranov. Dříve k obci patřil i Krupín. Ctětín leží východně od Nasavrk, které jsou jeho nejbližším spádovým centrem. Podle hustoty osídlení patří do skupiny obcí s 200 - 499 obyvateli.


  V současné době má obec k 1.1.2011 258 obyvatel. Počet obyvatel je stabilní a nekolísá.


  image

  Pásmo jižně od silnice Nová Ves - Ctětín - Včelákov se nalézá na území CHKO Železné hory. Zde v krásné kopcovité krajině se osady rozprostírají. Práce v kamenolomech byla hlavní obživou místních obyvatel už v době před 80 lety. V současné době je těžba v lomech utlumena. Lomy jsou hojně navštěvovány turisty. Vzhledem k nebezpečnosti některých lokalit není však vstup oficiálně dovolen.


  Všední život v obci se snaží povznést dobrovolní hasiči a zejména pak oddíl kopané Tatran Ctětín. Je pořadatelem téměř všech akcí v obci, jak v kulturním domě tak i na svém hřišti. Příznivě lze hodnotit starost oddílu o mladou generaci, vždyť Tatran má zastoupení v soutěži žáků, dorostu i mužů. V rámci financování pořádání akcí pro místní občany čerpají místní sdružení dotační granty mikroregionu Centrum Železných hor.


  Každoroční akce pro obyvatele v obci:


  Dětský den, pouť, pálení čarodějnic, letní slavnosti, soutěže v požárním sportu, aj.


  image

  Obec Ctětín územně patří do vyšších zájmových územních celků, které prosazují své zájmy v oblasti rozvoje venkova a cestovního ruchu vč. obce Ctětín. V rámci těchto územních celků realizuje obec množství aktivit.


  Mikroregion Centrum Železných hor


  MAS Železnohorský region


  5

 2. Infrastruktura


  V obci Ctětín byl vybudován páteřní rozvod vody. Potrubí je napojeno v Nové Vsi. Za vzděláváním děti dojíždí:

  Mateřská škola v Lukavici, Nasavrkách,


  Základní škola v Lukavici, Nasavrkách, Střední škola v Pardubicích, Chrudimi.

  Pro sport a volný čas slouží několik volných sportovních ploch a herní prvky pro děti. Lékařská péče a služby jsou dostupné pro obyvatele v Nasavrkách, Slatiňanech a Chrudimi.


 3. Architektonické památky


  Na katastrálním území obce Ctětín se nachází ojediněle velké množství drobných architektonických památek, o které se obec průběžně stará dle finančních možností. Památky byly v roce 2006 součástí podrobné pasportizace památek celého mikroregionu Centrum Železných hor.


  ţ˙

  Kaple sv. Jana se nalézá v centru obce Ctětín před požární nádrží. Jedná se o členitý zděný objekt obdélníkového půdorysu s jehlanovitou střešní konstrukcí. Ve vrcholu zastřešení je osazen kříž. V nice nad vchodem je osazena vlastní zvonice s litinovým zvonem. Vstup do kaple je předsazen. Dvoukřídlá dveřní křídla jsou původní, nadedveřní prostor je prosklený. Venkovní omítka je opatřena nátěrem v barvě bílé. Objekt je umístěn na tarasu ze žulových kvádrů, který vyrovnává dvě úrovně terénu. Přístup k vyvýšenému místu objektu kaple je po kamenném bočním schodišti. Doba vzniku není uvedena.


  ţ˙

  Kříž se nalézá v centru obce Ctětín vlevo u kaple sv. Jana. Kříž z pískovce je tvořen soklem, podstavcem, pravidelným dříkem, profilovanou hlavicí a vlastním zdobeným litinovým křížem s drobnou plastikou Ježíše Krista. Přední strana dříku bývala opatřena deskou s texty, nyní zbyl pouze vlis pro ni. Kříž je doplněn dekorativním kovovým oplocením. Dílo je zvýrazněno vysazenou břízou. Doba vzniku není uvedena.


  ţ˙

  Kovová zvonice se nalézá v centru místní části Bratroňov. Jedná se o kovovou konstrukci, svislou traverzu se třemi šikmými vzpěrami. Osazený litinový zvon nemá zastřešení. Zvonice je funkční.


  ţ˙

  Kamenný kříž se nachází v centru místní části Bratroňov. Je tvořen soklem, podstavcem, dříkem, profilovanou hlavicí a vlastní křížem s drobnou litou plastikou Ježíce Krista. Na přední straně dříku je vytesán nápis „Kříž Tvůj Kriste milost hlásá z něhož kyne duším spása. Doba vzniku není uvedena. Dílo je doplněno dřevěným dekorativním oplocením.


  ţ˙

  Památník padlým a kamenný křížek tvoří jednotnou kompozici na křižovatce v centru místní části Ctětínek. V popředí je osazeno několik kamenů ve středu s kamennou deskou nepravidelného tvaru. Na přední části dominantního kamene je osazena deska z leštěné žuly se jmény padlých spoluobčanů v obou světových válkách. Kamenný křížek je tvořen žulovým soklem, podstavcem, dříkem a profilovanou hlavicí z pískovce. Vlastní kříž je litinový s drobnou plastikou Ježíše Krista, opatřený barevným povrchovým nátěrem.

  Písmo na přední straně dříku je již nečitelné. Celá kompozice dvou památek je doplněna drátěným oplocením a vhodnou skladbou dřevin a květin.


  ţ˙

  Kamenný kříž je umístěn v centu obce místní části Kvítek ve stínu mohutné zeleně. Je tvořen dvoustupňovým soklem, podstavcem, dříkem, profilovanou hlavicí a vlastní křížem s drobnou litou plastikou Ježíce Krista. Na přední straně dříku je vytesán nápis

  „Totoť jest přikázání mé, abyste se vespolek milovali jakož i já jsem miloval vás“. Doba vzniku není uvedena. Dílo je vhodně doplněno dřevěným oplocením.


  ţ˙

  Zděná kaple se nachází v centru místní části Vranov. Jedná se o členitý zděný objekt obdélníkového půdorysu se sedlovou střešní konstrukcí s taškovou krytinou s vetknutou konstrukcí vlastní zvoničky se zavěšeným litinovým zvonkem, která je vystavěna z kamenných kvádrů, vč. vrcholového křížku. V bočních stěnách jsou vysoká členěná okna, jednokřídlé vstupní dveře jsou původní, nadedveřní prostor je prosklený. Vpravo při vchodu do kaple stojí štíhlý kamenný kříž. Je tvořen soklem, dvoustupňovým podstavcem, dříkem a dominantním křížem s drobnou plastikou Ježíše Krista. Kříž je opatřen barevným povrchovým nátěrem. Na přední straně dříku je nápis „K úctě a chvále boží obnoven Leta Páně 1888“. Obě díla tvoří kompozici zdůrazněnou vhodným dřevěným oplocením.


  ţ˙

  Pomník padlým se nachází v místní části Vranov. Jedná se o žulový obelisk umístěný na soklu zasazeném do terénu. Povrch památníku je hrubý, opracovaný. V přední části je osazena deska z tmavé leštěné žuly nesoucí jména padlých spoluobčanů za první světové války. Pomník byl vytvořen na náklady kroužku divadelních ochotníků Dalibor a osadníků ve Vranově. K pomníku je vydlážděn přístupový chodník z betonové dlažby a rámují jej vzrostlé tůje. Prostor památníku je ohraničen dřevěným oplocením.


  ţ˙

  Kaple se nachází v centru místní části Strkov. Jedná se o zděný objekt nepravidelného půdorysu se zastřešením částečně stanovou střešní konstrukcí s plechovou krytinou. Konstrukce zvoničky je vetknuta do střešní konstrukce. V bočních stěnách jsou osazeny okenní výplně se zalomeným horním ostěním. Stejného tvaru je i dveřní otvor a výplň. Dveřní křídlo je původní. Vnitřní vybavení kaple již neexistuje, zvon je puklý. Vzrostlá zeleň kapli ve velké míře nevhodně zastiňuje.


  ţ˙

  Kamenný kříž se nachází v místní části Strkov naproti kapli, ve stínu zeleně. Jedná se o dílo z pískovce skládající se ze soklu, stupňovitého podstavce, profilovaného dříku a vlastního kříže s litou plastikou Ježíše Krista. Vznik díla není datován. 4. Hlavní směry rozvoje


 5. Specifikace rozvojových priorit


Tento dokument je zpracován jako otevřený a může být kdykoli dle současné potřeby doplňován a upravován.


Níže specifikované aktivity navazují na akce již provedené a dokončené, které byly vždy směřovány k rozvoji obce.

Na veškeré záměry zde uvedené budou realizovány postupně s ohledem na dlouhodobý rozpočtový výhled, vývoj rozpočtového určení daní a možnosti funkčních dotačních programů Pardubického kraje, MAS Železnohorský region, ČR a EU v období 2007 – 2013 a 2014 – 2020.


Veškeré plánované akce jsou obsahem územního plánu, který s daným dokumentem nedílně souvisí. Akce jsou v územním plánu graficky znázorněny.

O detailním finančním a časovém plánu a realizaci aktivit rozhoduje obecní zastupitelstvo na základě doporučení obyvatel obce, které jsou diskutovány komunitním způsobem v rámci veřejných jednání.


STANOVENÉ PŘIRORITNÍ ROZVOJOVÉ AKCE

Rekonstrukce KD Ctětín

Popis: v současné době objekt obecního úřadu nevyhovuje jak z prostorového, tak funkčního hlediska. V nejbližší době bude zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci.

Náklady: cca 450000,-Kč

Zdroje financí: vlastní/SPL MAS ŽR/PRV 2014-2020


Oprava objektu školy Ctětín, zařízení knihovny

Popis: v současné době objekt bývalé školy je využíván sporadicky, má potenciál být využit pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

Náklady: 800000,-Kč

Zdroje financí: vlastní/SPL MAS ŽR/PRV 2014-2020


Odbahnění rybníka Ctětínek

Popis: rybník je v současné době zanešený a špatně plní své retenční vlastnosti zadržování vody v krajině, musí být v dohledné době odbahněn

Náklady: 2 mil.Kč

Zdroje financí: PRV 2014-2020


Rekonstrukce hřiště Ctětínek

Popis: v současné době vybavení hřiště dosluhuje a neodpovídá bezpečnostním normám.

V současné době je zpracován podklad pro nové vybavení hřiště pro neorganizované děti a mládež v obci.

Náklady: 300000,-Kč

Zdroje financí: vlastní/SPL MAS ŽR


Stavba nové hasičárny Vranov

Popis: V nejbližší době bude zpracována projektová dokumentace na výstavbu nové hasičské zbrojnice ve Vranově, aby se snížila dojezdová doba k požáru místním sborem dobrovolných hasičů.

Náklady: 2,5 mil.Kč

Zdroje financí: SPL MAS ŽR/PRV 2014-2020


Stavba vodovodu Bratroňov-Kvítek

Popis: výstavba vodovodu na základě zpracované projektové dokumentace v uvedených místních částech s napojením na páteřní vodovod v Nové Vsi.

Náklady: 12 mil.Kč

Zdroje financí: PRV 2007-2012


Stavba nového hřiště v Bratroňově

Popis: v současné době v dané místní části chybí jakákoli sportovní či herní plocha. Bude vybudována jako volně přístupná pro všechny obyvatele s herní plochou a hermíni prvky vč. mobiliáře.

Náklady: 420000,-kč

Zdroje financí: vlastní/SPL MAS ŽR


Odbahnění a rekonstrukce rybníka Bratroňov-Kvítek

Popis: rybník je v současné době zanešený a špatně plní své retenční vlastnosti zadržování vody v krajině, musí být v dohledné době odbahněn a rekonstruovány jeho stavební objekty, jako je hráz či odtokové propustky

Náklady: 2,6 mil.Kč

Zdroje financí: PRV 2014-2020


Stavba nového rybníka Bratroňov

Popis: v Bratroňově je přírodní proláklina zadržující vodu v krajině. Vzhledem k jejímu častému zatopování by bylo vhodné zabránit zatopování krajiny výstavbou rybníka. Daná varianta je zvažována a bude přistoupeno ke zpracování studie.

Náklady: 3,5 mil.Kč

Zdroje financí: PRV 2014-2020


Přípravné projektové práce na nové kanalizaci v obci

Popis: po dokončení vybudování vodovodu je zvažována varianta odkanalizování území obce. Jako podklad pro rozhodnutí a posouzení situace bude přistoupeno ke zpracování projektové studie.

Náklady: 250000,-Kč

Zdroje financí: vlastní/Pardubický kraj


Opravy místních komunikací ve všech osadách obce, Ctětín, Ctětínek, Vranov, Strkov, Bratroňov, Kvítek

Popis: místní komunikace jsou opravovány průběžně dle finančních prostředků obce. Bohužel k finančním nákladům nelze místní komunikace opravit komplexně s dlouhodobým účinkem. Náklady: 6 mil.Kč

Zdroje financí: vlastní/SPL MAS ŽR/Pardubický kraj


Rekonstrukce veřejného osvětlení ve všech osadách obce, Ctětín, Ctětínek, Vranov, Strkov, Bratroňov, Kvítek

Popis: veřejné osvětlení je opravováno postupně dle potřeby a finančních možností obce. Je potřeba vyměňovat sloupy vč. výbojek a dále pokládat vedení do země.

Náklady: 1,2 mil.Kč

Zdroje financí: vlastní/SPL MAS ŽR/Pardubický kraj


Rekonstrukce veřejných prostranství ve všech osadách obce, Ctětín, Ctětínek, Strkov, Vranov, Bratroňov, Kvítek

Popis: veřejná prostranství místních částí jsou venkovského rázu a je potřeba je udržovat citlivě. Jedná se o výsadbu a údržbu zeleně, úpravu zpevněných ploch přírodními materiály a osazování doplňkového a odpočinkového mobiliáře.

Náklady: 2,4 mil.Kč

Zdroje financí: vlastní/SPL MAS ŽR/Pardubický kraj


Bc. Miloš Tomek, starosta